A prepravu osob

Od roku 2011 musí by» ka¾dý taxikár, ktorý ponúka dopravné slu¾by pre fyzické osoby, schopný financova» hotovos» vo vozidle. Na tento úèel sú oslobodení tí dopravcovia, ktorí poskytujú jednoduché slu¾by len výmenou za druhé podnikateµské subjekty.

Prenosné registraèné pokladne pre taxikárov vynikajú svojimi príslu¹nými rozmermi. Zvyèajne majú rukoväte, ktoré umo¾òujú jeho permanentnú in¹taláciu vo vozidle a sú napájané nielen z dátovej batérie v registraènej pokladnici, ale existujú aj nad pripojenou batériou vozidla, vïaka èomu sa poèas celej zmeny nevypínajú. Zariadenie je zvyèajne displej, ktorý vám dáva pou¾itie vo vertikálnych a horizontálnych knihách a je necitlivý na meniace sa poveternostné podmienky. Nezabúdajte, ¾e pri jazde taxikára a cestujúceho by malo by» jasné, ¾e je potrebné uvies» taxameter a pokladnicu.Medzi ïal¹ie funkcie výrazne uµahèujú prácu ka¾dého nosièa sú: mo¾nos» pripojenia priamo do pokladne taxametra, tak¾e mô¾ete automaticky vytlaèi» potvrdenie voµby poskytnú» zµavy alebo zru¹enie potvrdenie o úspechu zákazníka odstúpi z kurzu. Pokladòa pre taxikára bol navrhnutý ¹peciálne s princípom vlastnos»ou tejto profesie. Príjem vytlaèi» niekoµko vlastné polo¾ky, ako je doba jazdy, prejdenú vzdialenos», èíslo taxíka alebo poèet týchto osôb v niektorých taríf. Taxikár mô¾e tie¾ da» informácie o prijatí ïal¹ích poskytovaných slu¾ieb, teda priná¹a bato¾inu, prepravu zvierat, atïRovnako ako ka¾dá pokladnica, aj oni pou¾ívajú ¹tandardné funkcie - tlaè denného a mesaèného výkazu, stavu pokladnice, fakturaèného výkazu a dodatoène výtlaèok správy o nastavení taxametra.Pokladnica mô¾e by» tie¾ pripojená k taxametra a ma» vlastné zariadenie, av¹ak tento prístup èasto nefunguje v podniku, preto¾e výrazne zni¾uje poslednú dobu prevádzky zariadenia a usmeròuje potrebu èastej výmeny kotúèov papiera. Je tie¾ mo¾né ho pripoji» k notebooku v pláne na vytvorenie vhodných pracovných alebo softvérových aktualizácií.Pokladòa je dôle¾itá mäkkým a ¾ivým spôsobom montá¾e a demontá¾e v automobile, vïaka èomu spolupracuje s mnohými taxametrami, alebo sa nepou¾íva v aute, je dos» bohatá na to, aby ho odviezla do kancelárie alebo domov a pripravila tam správy. Chráni tie¾ pred kráde¾ou pokladnice poèas dlhých zastávok.