Ako sa uskutoeni nav teva psychologa

Keï cítime smutné, postrádame energiu a stavia sa nám na veµmi dlhej ceste príli¹ dobre, mô¾ete zvá¾i» náv¹tevu odborníka - v poslednom úspechu: psychológ. Bohu¾iaµ, ale zhor¹enie situácie mô¾e vies» k nárastu depresie, ak naozaj existuje, ¾e dr¾íme svoje zaèiatky (a my ju ignorujeme.

Samozrejme, ¾e mô¾eme ¾i» iba trochu depresívne, napokon sa to nedá nazva» dokonale, ¾e - ak chceme - nemô¾eme dosta» takého ¹pecialistu. A obzvlá¹» v súkromí teraz. Tu ide do oblasti premý¹µaním o na¹om vlastnom postoji, ale pre psychológov sa dá poveda», ¾e nieèo jednoduch¹ie a jednoduch¹ie v porovnaní s uvedenou depresiou.

Povedzme, ¾e ¾ijeme v Krakove. Posledné dni boli výrazne slab¹ie. Robíme rozhodnutie. Ideme na ¹pecialistu a potom dobrý psychológ nám mô¾e pomôc» znovu získa» humor a energiu a skonèi» s vlastnými problémami.

Samozrejme, nie je to posledná stopercentná istota, ¾e by nebol psychológ. Je to pre nás trochu zále¾itos»ou, v koneènom dôsledku to nie je v¹etko ... Musíte to spravi» dobre: alebo pre osobu, ktorá s nami bude hovori» poèas tohto obdobia. A na svete neexistuje taká vec, ktorá by existovala tým, ¾e by bola presvedèená, aby zavrela dôvody, nápady, rady a rady a posúdenia a predpisy - v¹etko okolo.

Dobrý psychológ Krakow sa jednoducho pokúsi pomôc» nám, podpori» nás a zdvihnú» ná¹ duch. & nbsp; dobrý psychológ je to, èo mô¾e poèúva», mô¾e poradi» a správne vybra» èlánok na hodnotu na¹ej osobnosti.

Tak¾e to mô¾e by» zrejmé, ¾e k lekárovi, ktorý je psychológom, niekto mô¾e ís», dokonca aj s jednoduchou my¹lienkou v kontakte s veµkými du¹evnými poruchami. Mnohí z nich to nedajú z veµmi malého dôvodu: v spoloènosti sa mýtus tu a tam stále pretrváva, ¾e ¹ialení µudia chodia na psychológov, ¹ialených µudí, ktorí sú tie¾ veµmi nebezpeèní sami. S obavami z takéhoto komentára a mo¾ného sociálneho ostrakizmu niektorí nebudú chodi» na psychológov ani s depresiou (a nielen miernym zlomom.

Samozrejme, ¾e rozhodnutie alebo výstup je psychológ, je to dobrá voµba na dané obdobie alebo e¹te nie - a je to nakoniec na¹e. Povedzme, ¾e musíte po¾iada» o du¹evné zdravie, rovnako ako o fyzické zdravie.