Bezpeenostne pravidla pre bezpeenos a ochranu zdravia

Výrobcovia známych zariadení, ktorí sú spracovávaní v potenciálne »a¾kých podmienkach - najmä tie, ktoré sú vystavené riziku výbuchu, ich vytvárajú s certifikátom ATEX. Toto oznaèenie dáva kupujúcim takéhoto zariadenia na trhu záruku, ¾e výrobky sú tie¾ bezpeèné a stabilné.

Predpisy ATEXZískanie a pou¾ívanie certifikátu ATEX je definované v Európskej smernici 94/9 / ES. V apríli 2016 to bude zmenené novou smernicou 2014/34 / EÚ.V¹etky platné predpisy ATEX sa vz»ahujú na otázky súvisiace s elektrickým a mechanickým zariadením. Èo tie¾ zaobchádza so systémami riadenia a in¹talácie morských, zemných a rovných povrchov.Certifikáty ATEX sú oznaèené zariadením, ktoré sa pou¾íva na skladovanie, prenos a tvorbu energie a kontrolu. Stroje majú tie¾ vybavenie, ktoré je mobilné aj odolné. Získané na európskych trhoch poskytujú zariadenia, ktoré majú ATEX certifikáciu istotu - rovnako tak aj prevádzkovatelia, ktorí na nich cestujú, keï majú aj vlastníci podnikov, ¾e sú pre daný úèel bezpeèný a pozitívny.

Skupiny zariadeníSúèasné aj budúce - vytvorenie bytu v byte definuje dve skupiny zariadení. Prvou ¹kolou je nábytok, ktorý je uvedený do prevádzky v baniach. Druhou skupinou sú v¹etky nové zariadenia, ktoré vyrábajú za potenciálne nepriaznivých podmienok.Odpra¹ovacie systémy v systéme extrakcie atexuV¹etky typy zariadení odporúèané výrobcami výrobkov z dreva a náterov by sa mali prispôsobi» systémom na odstraòovanie odpadu v atex, èo je systém odpra¹ovania, ktorý je v súlade so smernicou atex. Z bezpeènostných dôvodov mo¾no pou¾i» známe spoloènosti a len pre prestí¾, ¾e takéto osvedèenie vykonávajú. Takéto zariadenie zabezpeèuje, ¾e výbu¹né zmesi nebudú ¾ivot ohrozujúce. Strojové parky s certifikáciou ATEX sú úèinné a dlhodobo fungujú.Tieto stroje výrazne zni¾ujú riziko výbuchov v zariadeniach na odstraòovanie odpadu, pri ktorých sú reakcie a javy, ktoré nepochybne zahàòajú: iskry, akustickú energiu alebo prepätie. Zni¾ujú riziko vyplývajúce z elektrostatického výboja a prehrievania zariadenia.