C nekovy dopravnik t 447 cena

Jedným z be¾ne pou¾ívaných nástrojov na dopravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávaèe, nazývané tie¾ dopravníky. Nájdeme ich prakticky v ka¾dom závode, ktorý vyrába suché zmesi, a to nielen. Miesta, v ktorých sú podávaèe umiestnené, sú urèite dobré a nie v¹etky sa dajú vymeni».

Skrutkový podávaè je zariadenie, ktoré umo¾òuje dopravu rôznych druhov prachu, od veµmi obmedzených a¾ po zrná s vysokou granuláciou. Vïaka tomu sú jeho výkony veµmi veµké. Okrem toho ïal¹ou výhodou tohto výstupu je skutoènos», ¾e transport týchto prachov mô¾e by» tie¾ vykonávaný vo veµkosti, keï je tie¾ v akomkoµvek uhle.

Je tu rozdelenie závitovkových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Významné z nich znamenajú väè¹iu odolnos» a - v dôsledku toho - väè¹iu úèinnos». Rovnako ako v prípade ¾µabových dopravníkov je ich jedineènou výhodou skutoènos», ¾e sa dostanú do dosiek na dopravník, èo je potrebné vo forme, keï chceme riadi» trasu prepravy.

Pri navrhovaní závitovkových dopravníkov sa pou¾íva predov¹etkým hodinová úèinnos». Správne zvolené materiály a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» takýchto zariadení a spoµahlivosti, napríklad v prípade »a¾kých brúsnych materiálov.

Je veµké, ¾e ¹nekové dopravníky sú v¹ak vyrobené spolu s pokynmi zákazníka. Obzvlá¹» dôle¾itá je då¾ka a priemer zariadenia, ale aj umiestnenie vstupu a výstupu a urèenie uhla sklonu. Zosilnené verzie podávaèa sa èasto vyrábajú vïaka riadu v obzvlá¹» »a¾kých podmienkach.

Obµúbená je ¹iroká ¹kála oblastí, v ktorých je mo¾né zásobník pou¾íva». Mô¾u sa tie¾ nachádza» v betonáròach, vo vykurovacích peciach v potravinárskom priemysle. Veµmi èasto sa medzi nimi pou¾ívajú pri spracovaní obilia, napríklad aby ho hµadali alebo ho èistili. ©nekové podávaèe sú tie¾ netrpezlivo pou¾ívané chovateµmi, ktorí mie¹ajú a dávajú zvieratám suché krmivo pri ich pou¾ívaní.