Human psyche v anglietine

V súèasnosti be¾iaci podnik nemô¾e robi» bez internetu. Najmä ak chcete spusti» seriózny obchod, ktorý prinesie výsledky a osloví viac zákazníkov. V súèasnosti sú zákazníci celkom podozriví z podnikov, ktoré nemajú