Centralny vysavae mielec

Nebude sa skrýva», ¾e práca lekára je jedineèná z najviditeµnej¹ích profesií. Ka¾dý deò rozhodujú o zdraví a zarábajú tisíce mu¾ov a nemô¾u si dovoli» robi» chyby, preto¾e to mô¾e by» fatálne vo výsledkoch.

Samozrejme, ako pred niekoµkými rokmi, lekári mali jediná úloha: lieèenie svojich pacientov, práve teraz v zmluve so správami o ich hlavami na ïal¹ích povinností - majú pokladòu & nbsp; alebo prepnutie na poèítaèovú podporu pre pacienta. Úèelom týchto odrôd je trochu slávna, preto¾e je navrhnutý tak, aby zní¾enie podielu ¹edej ekonomiky a zavedenie elektronizácie medicíny, ktorý svedèí za veµa plusy. Av¹ak, a to najmä pre star¹iu generáciu lekárov sú dos» stresujúce zále¾itos», ktorá èasto nula musí zvyknú».

Pokladnièka pre lekára tak na zaèiatku individuálny problém. Nikdy sa s takýmto zariadením nikdy nezaoberali a teraz sa ich slu¾ba stala nevyhnutnos»ou. Lekári, ktorí majú svoje vlastné kancelárie, majú povinnos» èerpa» z fi¹kálnych pokladní, inak mô¾u by» potrestaní za tento veµký trest. A star¹í µudia alebo µudia, ktorí budú ma» problémy so zasielaním SMS, urèite najmä na zaèiatku takýchto peòazí, sú vystavení veµkému strachu z niekedy nároèného pacienta. Na¹»astie pre nich, mô¾ete sledova» zrýchlené sadzby, ktoré vás pripravujú na manipuláciu s pokladni. Pre zdravotnícky priemysel je skontrolované malé fi¹kálne mno¾stvo noviniek nano. Je to potrebné, mobilné a µahko pou¾iteµné.

Ïal¹ím neznámym je slu¾ba poèítaèových pacientov. Stále viac a viac stredísk pou¾íva softvér, do ktorého musia lekári vstúpi» do celého rozhovoru s pacientom, lieky napísané na neho, a potom sú stále zodpovední za tlaè lekárskych predpisov a prepustenia. Pre malých lekárov to nie je problém, preto¾e sú oboznámení s poèítaèmi. Situácia je hor¹ia pre star¹iu generáciu, ktorá sa predtým pravdepodobne nezaoberala poèítaèom a zrazu musí podporova» pacienta. Je pravda, ¾e zdravotnícke centrá poskytujú niekoµko dní tréningov v modernom oddelení a pre tých, ktorí nie sú dr¾aní s poèítaèmi, zrejme ¾ijú len pre niekoµkých. Prax je dokonalá a po jednej chvíli doktori zvládnu poslednú "èiernu mágiu", ale najprv urèite za¾ívajú trapné situácie.