Dobre webove stranky spoloenosti

Tehotenstvo, ¹»astné pôrode a neskor¹ie vychovávanie die»a»a sú najpriaznivej¹ie ¹tádiami ka¾dej ¾eny. Budúce matky sa te¹ia na deò, keï poèujú tlkot srdca plodu. To je pre nich znamenie, ¾e vývoj die»a»a prechádza zaujímavým smerom a úspe¹ným spôsobom ich vedie k tomu, ¾e nosia svojich budúcich milovaných potomkov pod srdcom. Drahé budúce matky, nedávajte pozor, ak poèas prvého ultrazvuku doktor nepoèul srdce vá¹ho die»a»a. V poèiatoèných fázach vývoja plodu sa zmeny uskutoèòujú rýchlo, prakticky cez noc a prvý tlkot srdca je dodatoèný na pochopenie u¾ v 21. deò tehotenstva.

Na zaèiatku srdce die»a»a nepozná orgán, o ktorom vieme. V poèiatoèných ¹tádiách vývoja plodu je posledný jediný druh trubice, ktorá pumpuje krv. Av¹ak okolo 14. tý¾dòa tehotenstva bude srdce die»a»a na konci dôle¾ité (6 mm vo v¹etkých, ktoré bude silné nav¹tívi» pri hµadaní ultrazvuku. Bohu¾iaµ, bude stále príli¹ malý, aby rozpoznal jej dobrý vývoj. Na správne posúdenie vývoja srdca die»a»a bude potrebné poèka» a¾ do 20. tý¾dòa tehotenstva, keï srdce nenarodeného die»a»a dosiahne veµkos» 20 mm.

Grey Blocker

Ak sa sna¾íte poèu» va¹e srdce bije, bude mo¾né okolo 11. tý¾dòa tehotenstva, ale len s pomocou ¹peciálneho prístroja, ktorý je v procese, ktorý doká¾e spracova» tok krvi na zvuk. Správny srdcový tep pomocou stetoskopu je v¹ak mo¾ný a¾ po prekroèení 18. tý¾dòa tehotenstva. Stojí za to èaka» na súèasný faktor - nezabudnete na prvý srdcový tep ná¹ho budúceho die»a»a.

Poèas celej tehotenstva sa plodová krv nedostala do pµúc die»a»a. V tom èase to bolo znamenie pre podnikanie die»a»a, ¾e v okamihu voµného dýchania je potrebné zamera» sa na dôle¾itý vývoj orgánov. To znamená, ¾e srdce die»a»a bude plne rozvinuté a¾ v èase dodania. Od tejto sezóny bude poèúvanie fetálneho srdca v urèitom okamihu legálne. Jediné, èo musíte urobi», je jemne vlo¾i» ucho na hrudník die»a»a.