Elektricka in talacia yamaha tzr 50

Bez ohµadu na to, èo predstavuje výrobný problém, prechádzame do vytvárania s rôznymi in¹taláciami v ka¾dom priemyselnom závode. Hovorím o elektrických, plynových a vodných zariadeniach, t. J. O in¹talácii stlaèeného vzduchu. To v¹etko, aby pracovníci, ktorí budú môc» pracova» v závode, by zvá¾ili nádej na pou¾ívanie horúcej vody, elektriny, hoci v skutoènosti sa pou¾íva in¹talácia v pozadí.

Najmä v¹etky typy zariadení sa majú pou¾i» na riadne vykonávanie výrobného procesu. Ka¾dá in¹talácia sa predpokladá z rôznych typov prvkov. Ak spomenieme in¹taláciu stlaèeného vzduchu, plynovej in¹talácie, prenosu pary alebo vodu, jedným zo základných komponentov sú bezpeènostné ventily.

S poslednou koncentráciou, ktorá v minulosti spôsobila nadmerný tlak v in¹taláciách výbuch parných kotlov, boli len tieto ventily urèené na ochranu pred týmito výbuchmi.

Ako fungujú ventily?

Prevádzka takýchto ventilov je veµmi jednoduchá. Vychádza z predpokladu daného ventilu v období, keï nastane kritická hodnota daného prenosového faktora. V súèasnej dobe sú poistné ventily vlastníkom prepadových ventilov, je tie¾ celkom isté poveda», ¾e predstavujú obrovskú úroveò spoµahlivosti. V tomto prípade v¹ak ide o bezpeènos» zamestnancov danej prevádzky, keï a pre pomoc podnikového majetku a konkrétne o bezpeènos» strojov a príslu¹enstva pred po¹kodením. Bezpeènostné ventily nemajú ¾iadnu komplikovanú kon¹trukciu a ich ovplyvnenie je zalo¾ené na vhodne riadených parametroch poèítaèa, ktorých prekroèenie spôsobuje ich automatické spustenie a tým aj uvoµnenie prebytku prená¹aného faktora.