Fi kalny prijem

Predaj pokladní a fi¹kálnych tlaèiarní s elektronickou kópiou sa te¹í ¹ir¹ej reputácii, èo znamená, ¾e dopyt po poslednom modeli vlády sa zvy¹uje. Ten istý zo základných prvkov pokladnice je ten istý, v ktorom formulár, ktorý zaznamenáva, smeruje fi¹kálne príjmy. Preto s ním zaobchádza dobre, preto¾e spolu s ustanoveniami povinnosti dr¾al potvrdenie a¾ pä» rokov. Jedným z najobµúbenej¹ích spôsobov, ako u¹etri» kópiu, je odporuèi» ich na tradiènej pokladni na papierové role, toto moderné zariadenie vám umo¾ní rýchlo elektronické záznamy. Je to naozaj stojí za to vlo¾i» sumu alebo fi¹kálnu tlaèiareò s poznámkou pod èiarou na elektronický nosiè dát?

Povinnos» uchováva» kópie fi¹kálnych príjmov a jednoduché spôsobyKa¾dý podnikateµ, ktorý vyu¾íva svoje peòa¾né prostriedky a peòa¾né ekvivalenty vo svojom uèòovskom odbore, je nútený uchováva» si kópiu potvrdenia po dobu piatich rokov a táto podmienka je zalo¾ená na konci roka, v ktorom uplynula lehota splatnosti. Poèas fi¹kálnej kontroly je mo¾né overi», èi daòový poplatník riadne vedie zálo¾né kópie, preto¾e pred uplynutím piatich rokov mô¾e audítor po¾iada» o kópiu potvrdenia v ktoromkoµvek bode, ktorý uviedol. V zmluve so súèasnos»ou je najdôle¾itej¹ia voµba hotovosti. V súèasnej dobe existujú jednoduché fi¹kálne zariadenia, ktoré poskytujú kópie fi¹kálnych príjmov v online organizácii, existuje viac na bielej rolke.

Tradièná forma nahrávaniaV úspechu tradiènej formy nahrávania sa uvádza, sú napísané na kotúè papiera. To znamená, ¾e na jednom peòa¾nom valci sa vytlaèia originály dokladov, ktoré sa zákazníkom poskytnú po ukonèení nákupu, a na ostatných valcoch sa prijímajú kópie týchto dokladov. Po ulo¾ení rolky do súhrnu by sa mal odobra» a prenies» do archívu spoloènosti.

Elektronická kópiaV prípade moderných registraèných pokladníc a fi¹kálnych tlaèiarní máme k dispozícii mechanizmus s iba kotúèom papiera a elektronickou kópiou potvrdenky, vïaka ktorej sa ukladajú kópie potvrdení o stave elektronických dát na pamä»ovej stránke. Kapacita takejto karty je bohatá a postaèuje na celé obdobie pou¾ívania pokladnice.

Výhody pou¾ívania elektrických registraèných pokladnícPokladne s elektronickou kópiou finanèných potvrdení sú v ¾ivote oveµa lacnej¹ie, preto¾e nie je potrebné vymieòa» si papierové rolky. Tie¾ sú oveµa men¹ie nástroje, preto¾e sú vybavené jednotlivými tlaèovými mechanizmami a urèitým kotúèom. Existujú preto veµmi mobilné registraèné pokladne, ktoré sú vzorom mobilnej registraènej pokladnice.Pri aplikácii posledného stupòa zariadenia zmizne problém skladovania celej hmotnosti kotúèov papiera s náhradnou kópiou potvrdenia. A nemusíte sa bá», ¾e by ste ich stratili, ak sa nezmiznú alebo sa nerozbijú, tak¾e je to hlavne v úspechu tradièných papierových roliek. U¾ ¾iadny stres poèas daòovej kontroly v zisku nedostatoènej èitateµnosti na kópii potvrdenia prevádzkovateµa na papieri. Tento typ registraèných pokladníc si kúpi akýkoµvek poèet zálo¾ných kópií. Dôle¾ité sú dôle¾ité údaje, ako aj archivácia na rôznych nosièoch dát, vïaka èomu sa stav zabezpeèenia zvy¹uje.