Fiskalna pokladnica wikipedia

Ka¾dý podnikateµ, ktorý pou¾íva známy názov fi¹kálnych pokladníc, bojuje ka¾dodenne s nepríjemnos»ou, ktorú mô¾u vytvára» aj jedlá. Rovnako ako akékoµvek elektronické zariadenia, pokladnice nie sú nezávislé od chýb a niekedy kazia. Nie v¹etci majitelia firiem vedia, ¾e v ka¾dom okamihu, v ktorom sa záznamy vykonávajú pomocou pokladne, mali by si pamäta» na iné zariadenie - len na zlyhanie tohto dokonalého.

https://v-socks.eu/sk/

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladne pri predaji výrobkov alebo pomoci mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e zabráni zaznamenaniu predajov v období rozpadu hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v pokladnici by mali obsahova» slu¾obnú evidenciu pokladnièného registra. V tomto materiáli nie sú zadávané iba v¹etky opravy zariadenia, ale existujú aj údaje o fi¹kalizácii pokladnice alebo zmene jej my¹lienky. V slu¾obnej pozícii sa musí uvies» jedineèné èíslo, ktoré bolo daòovému úradu dané pokladnici, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa hotovos» pou¾íva. V¹etky tieto reklamy sú platné pre kontroly od daòového úradu. V¹etky ¾eleznice v registri pokladne a jej zmeny patria do úloh ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by v¹etci podnikatelia pou¾ívajúci registraèné pokladne mali ma» podpísanú zmluvu. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o ka¾dej zmene pokladnièných slu¾ieb. Predaj v pokladniciach by sa mal uskutoèòova» priebe¾ne, tak¾e pri úspe¹nom naplnení pokladnice je potrebné vymeni» pamä» za novú, a pamäta» si na pamä». Èítanie pamäte pokladnice mô¾e ¾i» - rovnako ako jej zmena vykonaná iba a len autorizovanou entitou. Okrem toho musí by» èinnos» vykonávaná za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania fi¹kálnej registraènej pokladnice sa skladá príslu¹ný protokol, ktorého kópia sama dosiahne daòový úrad a druhú podnikateµovi. Potrebuje, aby bol tento protokol vedený spolu s ïal¹ími dokladmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho nedostatok mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcie úradu.