Fiskalna tlaeiareo pre poeitae

Chcete rozvíja» firmu? Rozhodli ste sa rozvíja» a chcie» nové nástroje? Pamätajte si, ¾e ak nechcete ma» problémy s názvom dane, obrá»te svoj názor na posledné zariadenia, ktoré zakúpite. Musíte vedie», ¾e pri nákupe fi¹kálnych tlaèiarní musia spåòa» urèité po¾iadavky, bez ktorých mô¾ete by» poèetnými problémami.

Veµa nových podnikateµov skúma, kde sa dá kúpi» fiskálnu tlaèiareò lep¹ie. Je to ako u¹etri» nejaké peniaze a nakupova» on-line & v obchode online. Je dobré vedie», ¾e ak chceme u¹etri» nejaké peniaze, mô¾eme sa vystavi» neskor¹ím nákladom a problémom, ak na¹a tlaèiareò nespåòa urèité po¾iadavky. Nezabúdajte, ¾e pri vyhµadávaní fiskálnej tlaèiarne nájdete mnoho firiem, ale potvrïte, ¾e ponúkané tlaèiarne splnia va¹e po¾iadavky. Nezabudnite si kúpi» krakovské fi¹kálne tlaèiarne od autorizovaných distribútorov. Bolo by dobré, keby predajné miesto ponúkalo súèasne servisné slu¾by v prípade zlyhania zariadenia.

Aby ste zákonne viedli víziu na fiskálnej tlaèiarni, musíte splni» ïal¹ie podmienky:

Vy¾aduje sa, aby bol poskytnutý:- fi¹kálny modul a fiskálna pamä» zabudovaná do vý¹ky, stanovisko v èele centrálneho systému nemô¾e by» rovnaké- tlaèiareò na príjem,- dve displeje zabezpeèujúce kon¹tantné èítanie.

Musí existova» fiskálna pamä», ktorá existuje na nejakom zariadení umiestnenom v nej. Musí by» integrovaný do zastavaného centra s trvanlivou látkou. Vstupenku je nutné ewidencjonowaæ na mysli minimálne 1830 finanèných správ za deò, 200 núdzový reset pamäti 30 mo¾nos» daòových zmien. Dokonèenie signalizácie poèas nahrávania je nevyhnutnou skutoènos»ou. Musí ma» ochranné prvky, ktoré zabránia odstráneniu záznamov uzavretých v záznamoch pamäte. Ka¾dá daòová pokladòa by mala by» poistená s olovnatým uzáverom, aby bola lacná, ak bola poru¹ená. Napájacej siete a batérie, siete a batérie, batérie alebo akumulátory sa schopný získa» minimálne 200 tlaèových príjmov pre dvoch Dzienia bez napájania. Jeho kon¹trukcia musí by» upravená tak, aby nemohla hovori» o nesprávnom zapoèítaní prevádzky a vý¹ke splatnej dane.