Ford s max su a e

Potrat je neustále nezaujímavou témou tabu. Napriek tomu sa ka¾dú chvíµu médiá dotýkajú tejto trápnej témy, prejavujúcu problém so spoµahlivým oponentom potratov alebo naopak. Samozrejme, potlaèenie témy nepomô¾e pri jeho rie¹ení, ale na druhej strane jeho opätovné zasadenie nie je. A potom, ¾e problém existuje, nie je pochýb o tom. Podµa zákona a tie¾ podµa správnych a nábo¾enských hodnôt je potrat alebo ukonèenie tehotenstva nezákonné. Ide teda o preru¹enie nenarodeného, ale u¾ zaèatého die»a»a, ktoré závisí od trvalého a neodcudziteµného zabezpeèenia. V¾dy existujú právne výnimky, ktoré umo¾òujú matke die»a»a ukonèi» jej tehotenstvo. Takéto prvky predstavujú be¾nú hrozbu pre zdravie alebo byt matky, ¾ivot ïal¹ieho die»a»a a odhalenie vá¾nych, nevylieèiteµných chýb die»a»a. Napriek tomu ide o situácie, keï by budúca matka nebola die»a»om: v¹etko je rovnaké kvôli zlému materiálnemu stavu alebo nezvyèajne mladému veku. V takejto veci samozrejme - v niekoµkých národných a cirkevných výmazoch chýb je nemo¾né. Budúcou matkou je buï nezákonný potrat, potrat, alebo narodenie die»a»a, a potom sa má prija» na prijatie.

Samozrejme, ¾e tu nebudeme ma» ¾iadnu z kariet, ani zakazova» alebo podporova» potraty, ospravedlòujeme. Takisto nepova¾ujeme zámer skry» skutoènos», ¾e v prípade, ¾e sa skupiny nechcú sta», ak nie neplodnos» ¾ien. Buïte to, èo uvádza dámy, nie sú bytosti odolné voèi vetru. Existujú v¹ak rôzne pozície v údr¾be a staré, zatiaµ èo ich vstup do urèitých scén je veµmi charakteristický. A dokonca aj abstrahovanie od neopatrného teenagera, ktorého hlavné sexuálne zá¾itky skonèili v tehotenstve, ale klesá. Zhor¹uje sa, ¾e silné ¾eny, ktoré pracujú, ktorých tie¾ nemô¾u nechcú zosúladi» s èinnos»ou, sa potratujú. Poµský zákon ich samozrejme bráni, a preto musia hµada» v nemeckých, slovenských a rakúskych nemocniciach pozornos».

To nesedí pochýb o tom, ¾e prípad bol nechcené tehotenstvo mô¾e zní¾i» v¹etko rýchlo vytvori» "musel vzia»." Tie¾, ak je úspech rozmaru potratu by sa v skutoènosti predstavova» zakázané, tak¾e v obdobiach právne prípustné Poµská vláda by mala umo¾ni» ¾enu k potratu. Ale, ako vieme z minulosti, a to aj napriek tomu, ¾e splnenie zákonných podmienok, a to raz lekári odmietajú vykona» operáciu, vystavova» veµké riziko straty funkcie a zdravie nielen ¾eny, ale aj budúceho die»a»a. Je to v¹ak neprijateµný jav.