Glock baterku

V oblastiach s potenciálne výbu¹nou atmosférou sa na èítanie pou¾ívajú atexové horáky. Predstavujú predov¹etkým nerozbitné ¹o¹ovky a navy¹e vodotesné a odolné puzdro. Majú proti¹mykovú gumu na èelenkách.

Atex horák svieti rozptýleným alebo zaostreným svetlom. Je obzvlá¹» zdobený bielou diódou, jednou zelenou a dvoma èervenými.Tieto baterky mô¾u by» manuálne. Sú dobré a diódy vy¾arujú rozptýlené svetlo. Forma je kon¹truovaná tak, aby chránila proti pohybu na ¹ikmých plochách. Je prachotesný aj vodotesný. K dispozícii je tie¾ proof proof z dostatoène vysokých vý¹ok. Jeho doba osvetlenia je takmer 9 hodín a tie¾ vysoká odolnos» mô¾e trva» a¾ 45 hodín.Vïaka namontovanej rukoväti je dôle¾ité, aby ste ju zavesili na páse alebo pásovom páse.Iný typ atex baterky sú bezpeèné baterky. Màtvola je pripravená z polyméru, o ktorom sa rozhoduje veµa agresívnych chemikálií. Existujú dve zamerania svetla obsiahnuté v urèitom kryte. Mô¾u by» pou¾ité samostatne alebo spoloène.Dióda je umiestnená na hlave, ktorá vy¾aruje dobrý a sústredený lúè svetla. Dve diódy umiestnené na tele emitujú veµmi jednoduché, rozptýlené svetlo. Telo je presvedèené o najlep¹ích nárazoch alebo pádoch.Táto svietidlo má dva spínaèe, ktoré sú zadarmo, jedno pre ovládanie baterky a zostávajúce pre nastavenie osvetlenia svetla.Existuje viac batérií a nabíjaèky, a to ako s káblami siete, tak aj s káblami do auta.Rôzne typy hrd baterky sú µahké polykarbonátové baterky. Je usporiadaná v malej, jasnej dióde, ktorá vy¾aruje rýchly a sústredený lúè svetla. Oslnenia a produkuje ¹irokú odhaµuje výstavbu ciest a¾ do 150 m. Zariadený v procese rôznych uzlov, ktoré kladú dôraz to tie¾ prilby, rovnako ako hasièské prilby, priemyselné alebo záchranu.Iný typ atex baterky sú tie, ktoré sú venované tomu, ¾e sú v oblastiach ohrozených výbuchom plynov a jemných èastíc.V súèasnosti existujú malé baterky, väè¹inou èervené, vyrobené z plastu, ktoré vedú elektrickú energiu. Poskytujú pomoc proti elektromagnetickému a rádiovému ru¹eniu, ako aj proti elektrostatickým výbojom.Hrd baterky presne reprodukujú farby daného objektu, majú okam¾ité alebo trvalé svetlo.