Hovadzie horkos je otazka chuti

Alebo je to asi o nieèo lep¹ie v na¹ej domácnosti ako èerstvé, zároveò èisté a jes» bravèové kotlety vyprá¾ané na medailu a rozbité modriny? ®e bravèová kotleta bola dokonalá ¹truktúra, chce by» riadne rozbitá - staèí, aby bolo mäso delikátne a po prestávke krehké, a medzitým nie toµko, ¾e kotleta nie je príli¹ tenká, inak stratí svoju ¹»avnatos». A v úspechu hovädzieho mäsa kúsky, musíme zní¾i» mäso v správne hrúbky plátky, a potom porazi» je s mäsom palièkou, aby sa dosiahla vhodná hrúbka a forma.

Samozrejme, keï raz tý¾denne nasekáme bravèové kotletky, v chuti mäkkého, èerstvého bravèového mäsa, potrebujeme len jednoduchý mäsový tåèik, ktorý budeme môc» samostatne kontrolova» kvalitu porazených kotletov. A s mnohými kotletami, napríklad pre desa»èlennú rodinu, alebo ak by sme radi jedli tradièný obed s kotletami ka¾dý deò, alebo ak by sme pre nich hrali mierne hor¹ie telo, pre bravèové krk alebo rameno - potom budeme potrebova» elektrický elektrický vrtuµník.

Takéto zariadenie sa tie¾ pou¾ije pri príprave kotletiek v záujme hromadného stravovania alebo na úèely výroby. Potom nie je mo¾né pripravi» sekanie kotletiek ruène, preto¾e mô¾ete spadnú» z sily, navy¹e mäsové palièky ako jedlo poháòané svalovou silou, nerozbijú mäso na rovnakú hrúbku kotlety ako vrtuµník.

Preto, ak potrebujeme rozdeli» mäso na kotlety èasto, v urèitom meradle alebo zo zdravého mäsa, u¹etríme na váhe a investujeme do profesionálneho zariadenia. Elektrický chopper pripojený k napájaciemu zdroju je µahko prístupný - staèí vlo¾i» kúsok mäsa vhodnej hrúbky s jedným otvorom, zatiaµ èo druhý otvor bude dodávaný s hotovou náplas»ou z dobre mletého mäsa na celej hrúbke. Ak chceme, aby ka¾dá z na¹ich kotiev bola rovnomerne rozlo¾ená, µahko a rýchlo, potom nemá krásnej¹í výstup, ako vrtuµník na domáce alebo priemyselné úèely. Na rozdiel od vystúpení, tak¾e to nie je také obrovské náklady - milovníci tradièných domácich veèierkov urèite ocenia mo¾nos» pou¾íva» sekané mäso na kotlety, vhodné zariadenie, ktoré je populárne v servírovaní, v èistých potravinách a nie príli¹ nákladné, keï sa to mô¾e zda».