Inventar v kpir

Systém mrp s názvom Plánovanie materiálových po¾iadaviek vám dáva ¹ancu plánova» materiálové potreby. Mô¾e sa to robi» na základe informácií o ¹truktúre výrobkov, ale aj na informaènej platforme o existujúcom inventári, stave objednávok, ktoré sú v procese alebo na základe plánu výroby.

Vïaka tejto metóde mô¾ete µahko, ale aj efektívne kontrolova» metódu aj poèet a èas výroby. Poskytuje tie¾ mo¾nos» efektívnej kontroly zásob a správneho doplnenia. Systém Mrp vám umo¾ní eliminova» èasovo nároèné výpoèty. Najprv vám systém mrp umo¾ní správne urèi» veµkos» objednávok. Okrem toho vám dáva mo¾nos» nastavi» dátumy doruèenia. Súèasne vám umo¾òuje nastavi» mno¾stvo produkcie ¹ar¾e. Kúpí si ten správny èas na to, aby nastúpil do práce. Umo¾òuje tie¾ urèi» veµkos» zásob.Pri poskytovaní dôkazov na implementáciu systému plánovania materiálových po¾iadaviek mo¾no dospie» k záveru, ¾e znaène roz¹iruje likviditu zásob materiálu. Umo¾òuje tie¾ skráti» èas dodania. Zni¾uje poèet objednávok, ktoré nie sú vytvorené na konci nedostatku produktov alebo èastí. Okrem toho bude nakupova», aby zní¾il poèet zamestnancov, ktorí sa musia podieµa» na materiálnej dodávke.Diskutovaný systém mo¾no µahko nazva» súborom procesov, ktorých dôle¾itou úlohou je v prvom rade urèi» dopyt po surovinách, súèastiach alebo materiáloch. Táto metóda spôsobuje veµké zní¾enie finanèných výdavkov, ktoré sú potrebné na vytvorenie výrobnej organizácie.Hlavné ciele plánovania materiálových po¾iadaviek sú zní¾enie zásob, presné spoèítavanie dodacích lehôt a presné stanovenie výrobných nákladov. Systém navy¹e trpí efektívnej¹ím vyu¾ívaním infra¹truktúry vo vlastníctve spoloènosti - výrobných kapacít alebo skladov.