Jes melon

Nedávno sme mali Valentín, preto som sa rozhodol, ¾e budem robi» nejaké informácie pre moju priateµku. V projektoch som mal veèeru s dvoma chodmi a dezert v skupine vína a voòavých svieèok z èastého obchodného domu. Skvelý nápad - mu¹le. Veµmi drahé jedlo, ale aj komplikované, preto¾e mu¹le musia by» schopné dobre vyprá¾a», aby vyviedli plný chu».

Bohu¾iaµ, kuchár odo mòa je trochu priemerný. V obsahu by som mohol poveda», ¾e zaèiatoèník, preto¾e to bola pravda bli¾¹ie k mne. On objavil na internete recept na vzdialené chodníky. Bohu¾iaµ, bol problém s pochopením polovice textu, preto¾e v¹etko bolo vytvorené v angliètine! No, jednoducho som sa nevzdal, hodil som v¹etko do prekladateµa a letíme na prvok spolu s intuíciou kuchára (èo urèite nemám. Rozhodol som sa, ¾e pridám tieto slávky do skupiny zeleniny. Napriek tomu som zabudol, ¾e musíte najskôr odlúpnu» a nakrája» zeleninu. On sa dostal do stresu, preto¾e èas sa krat¹í a ja som bol na mieste. Zaèal som ¹teka» zeleninu, len som chcel získa» svoj vlastný prst ... Len ako prirodzený chlap, nevzdal som sa. Som narazil na nápad - zeleninový rezaèka. Tak¾e bol takýto hit. Nielen¾e som u¹etril niekoµko sekúnd na to, aby som to znova rozstrihol, nemusel som sa bá» na¹ej èinnosti pomocou krájaèa. Keï¾e suma bola teraz hotová, hodil som mu¹le na maslo. Prirodzene, samozrejme, v¹etko bolo vyprá¾ané, keï na obrázku z webovej stránky, kde som na¹iel recept. Zabudol som v¹ak, ¾e musel pripravi» nejakú polievku. Rýchlo som vyskoèil do úzkeho obchodu s kyslou polievkou v pohári a odobral ho do hrnca a potom som to len ochutnal. Pre dezert som mal v mraznièke vlastnú domácu zmrzlinu. Je dobré, ¾e by som sa sám motivoval, keby som to musel urobi» predtým, preto¾e by som u¾ nemohol niè robi». Musím prizna», ¾e posledných pár minút, ktoré mi zachránili zeleninovú frézu, mi zachránili veèeru s dvoma chodmi. Luba bola ¹okovaná a »a¾ko obdivova» moje kulinárske zruènosti.