Logistickeho systemu armady

®iadna veµká servisná spoloènos», ktorá neuskutoèní bez funkèného oddelenia logistiky. V závislosti od prírody budú práce v obchode tejto kapitoly obsahova» rôzne bunky, ktoré majú záujem: skladovanie, doprava, plánovanie a nákup. Obrovské mno¾stvo informácií, ktoré sa odosielajú poèas tohto procesu, nás núti k pou¾ívaniu IT rie¹ení. IT infra¹truktúra, ktorá sa pou¾íva v logistike, je najmä: poèítaèové vybavenie, poèítaèové siete, prijímaè GPS a ¹pecializovaný softvér, ktorý je prebudený zbierkou v¹etkých vedomostí.

V súèasnosti sa papierové faktúry pou¾ívajú menej èasto a nahrádzajú sa elektronickými verziami. Preto kµúèom je pou¾ívanie internetu alebo aspoò internej siete v spoloènosti, ktorá umo¾òuje krátky prenos dát. Príkladom softvéru, ktorý je urèený na pou¾itie v logistike, je systém skladovania WMS. Jeho príkazom je upravi» v¹etky procesy, ktoré vznikajú pri správe výsledkov v kompozícii. Tento systém poskytuje aj spoµahlivé pokyny na materiál zásob a s ïal¹ími nástrojmi, je dôle¾ité skontrolova» v urèitej chvíli, kde sa daná organizácia nachádza. Ïal¹ou výhodou ukladacieho systému WMS je príle¾itos» vytvori» ¹títok, ktorý bude pridaný k danému produktu. Tento ¹títok pravdepodobne poèíta s mno¾stvom ïal¹ích informácií a jeho písanie je plne automatizované, preto¾e jeho volanie nevy¾aduje odborné znalosti. Systém WMS umo¾òuje dodatoènú kvantitatívnu kontrolu, ktorá spoèíva v kontrole toho, èi objednávaný a dodaný sortiment súhlasí s aktuálnym stavom. Umo¾òuje a plánuje prepravu tovaru tak, aby bol èo najkrat¹í v obchode. Pri výbere vhodného úlo¾ného systému WMS je potrebné poznamena», ¾e bude ma» ¹ancu importova» a exportova» svoje vlastné spôsoby podpory spoloènosti. Informaèná technológia v súèasnosti zohráva dôle¾itú úlohu v logistickej úlohe spoloènosti. Tieto rie¹enia budú ma» nesmierne skúsenosti v logistických skladoch, kde je silný pohyb tovaru, ako aj v poslednom èase odosielanie a zdvíhanie sortimentu. Preto, aby sa v¹etky procesy uµahèili a koordinovali, stojí za to pou¾i» wms z tela.