Masky na prach

Akceptujeme nákup priemyselných zberaèov prachu, stojí za to vedie», ¾e existuje menej metód takýchto zberaèov prachu. Prvý rad priemyselných lapaèov prachu je usadzovací priestor. Tak¾e tam sú gravitácie zberaèe prachu. Èastice prachu, ktoré prúdia do miestnosti takého zberaèa prachu, vplyvom gravitácie, padajú na dno zberaèa prachu a vyèistený plyn, ktorý je µah¹í, sa µahko odvádza z hornej èasti takého zberaèa prachu. Dôle¾itou hodnotou tohto typu zberaèov prachu je mo¾nos» odprá¹enia horúceho prachu.

Ïal¹í typ ekonomických zberaèov prachu sú inerciálne kolektory. Vyznaèujú sa tým, ¾e takéto zariadenia sú v ráme jednoduché a majú veµmi zjednodu¹enú kon¹trukciu. Treba si v¹ak uvedomi», ¾e ich úèinnos» nie je bohatá. Preto vo väè¹ích výrobných prevádzkach nefungujú dobre.Filtraèné filtre sú ïal¹ím ¹týlom. Filtraèné prachové kolektory v tomto ¹týle pôsobia tak, ¾e kontaminovaný plyn je postavený z vhodných tkanín. Pri tomto type zneèistenia strácajú na tkaninách a prúd èisteného plynu prúdi ïalej. Takéto zberaèe prachu sa vyznaèujú veµmi dôle¾itou úèinnos»ou. Preto sa tieto zhroma¾ïujú v populárnych výrobných obchodoch.Stojí za zmienku, ¾e odsávanie prachu je ¾iaduce na ka¾dom pracovisku, kde sa prená¹a urèité zneèistenie ovzdu¹ia. Stojí za to ma» o tom, ¾e takéto ekonomické zberaèe prachu sú veµmi hojné a mali by sme prispôsobi» ná¹ zberaè prachu chuti práce doma. Toto by sa malo èíta» o správnych parametroch takýchto zberaèov prachu, aby sme sa koneène mohli rozhodnú», koµko by sme mali rozhodnú». Typy zberaèov prachu sa delia predov¹etkým úèinnos»ou èistenia. Tieto lapaèe prachu, ktoré sú so svojou stabilitou o nieèo drah¹ie, budú preto oveµa u¾itoènej¹ie. Dôle¾itá je aj spoloènos» priemyselných zberaèov prachu. Stojí za to èerpa» zo skúsených spoloèností, ktoré majú dobré názory. V tejto metóde s integritou sa nám nepodarí zlyha» na priemyselnom zberaèi prachu, ktorý sme zakúpili.