Mlyneek na maso predom zelmer typ 186

Dobré vybavenie je u¾itoèné v ka¾dom stravovacom dome. Potrebujem ¾i» efektívne a profesionálne vybavenie. Malo by presiahnu» v¹etky potrebné po¾iadavky spojené s kontaktom s potravinami, aby potraviny spracované pre nich boli zdravé a príjemné pre spotrebiteµov. Takýmto zariadením by mali by» príslu¹né osvedèenia potvrdzujúce aproximáciu vz»ahu s potravinami.

Nástroje na spracovanie mäsa sú samy o sebe najdôle¾itej¹ími nástrojmi v mnohých podnikoch spojených s gastronómiou. Príkladom mô¾e by» komplikovaný a dobrý mlynèek na mäso, t.j. vlk dr¾a» mäso. Jedlá tohto typu sa ¹iroko hrajú v mäsiarstve, alebo v re¹tauraèných priestoroch, ako sú re¹taurácie.

Vlci na mäso sa zvyèajne vyrábajú z obrovských nerezových ocelí. V dôsledku toho je oceµ urèitá pre koróziu, zatiaµ èo rôzne zlúèeniny sa nedostávajú do potravín. Mlynèek na mäso musí dáva» správny vý»a¾ok a by» aktívny na mletie urèitého mno¾stva tela v urèitom èase. Rozhoduje sa hlavne v kg / hod. Vysoký výkon je dôle¾itej¹ie, ak zákazníci dobre obsluhujú obchod alebo re¹tauráciu. Miesto je tu a veµa jedál a ich rozmery, najmä veµkos» sita a telo komory. Kon¹trukcia by mala zaisti» dobrú stabilitu zariadenia. V mnohých priestoroch spojených s gastronómiou je kµúèovým miestom aj ¹tandardné napájanie zo zásuvky 230 V.

Otázka jednoduchého cestovania do stroja v pláne èistenia je mimoriadne cenná. Dôle¾ité je nad dostupné a pohodlné slu¾by. Ak má vlk na brúsenie tela modulárnu kon¹trukciu a prístup k doplnkovým príslu¹enstvám (napr. Sitá rôznych druhov je k dispozícii, budete môc» rýchlo prispôsobi» stroj individuálnym potrebám. Stojí za to tie¾ vytvori» osvedèené výrobcu, preto¾e by to nemal by» problém s prístupom k ïal¹iemu príslu¹enstvu, ale aj so ¹pecializovanými slu¾bami údr¾by a opráv.