Modna prehliadka coco chanel

V novej sobotu bola pripravená expozícia najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµké mno¾stvo divákov, ktorí museli skontrolova», èo projektanti pripravili na vegetaènú sezónu. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Skvelá show bola najten¹ia a v¹etko pre¹lo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na druhu mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrábané obleèenie. Ich funkcia bola zalo¾ená iba na dobrých a jemných tkaninách s veµkými farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári boli najviac posunutí vzdu¹nými, farebnými maxi sukòami v èíslach pripravených na háèkovanie. Okrem ich pote¹enia tie¾ vyvolali èipky, romantické ¹aty a blúzku s volánkami a vy¹ívanými bikínmi. Pre jednoduché obleèenie navrhli návrhári pre dievèatá okrem iného pletené klobúky so ¹irokými okrajmi, zdobené èipkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila dra¾ba krásnych svadobných ¹iat pripravených aj na moderné úèely. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá musela zosta» anonymná. Navy¹e bolo od najzdrav¹ej zbierky vydra¾ených menej obleèenia. Príjmy získané z aktuálnej aukcie budú pridelené poµskému sirotinci. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne priateµské a úèinné kroky. Jeho vlastník u¾ opakovane umiestòoval na predaj vlastného tovaru a keï predmetom aukcie bola aj náv¹teva továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka dosiahne body v máji. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka uva¾uje o otvorení online obchodu, v ktorom budú k dispozícii zbierky, ktoré sú odli¹né od stacionárnych systémov.Znaèka obleèenia je nápojom medzi najkomplexnej¹ími výrobcami odevov v sektore. Má niekoµko tovární v celom regióne. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, v poslednej dobe je väè¹ina µudí najkraj¹ie krajèírmi, ¹µavami a dizajnérmi. Z èasu na èas spoloènos» robí zbierky v obchodoch s významnými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú samozrejme veµmi ocenené, ¾e e¹te pred otvorením obchodu sú pripravené na dlhé fronty pripravené oddelene ráno. Tieto zbierky prebiehajú jeden deò.Èlánky tejto spoloènosti u¾ mnoho rokov boli veµmi populárne u u¾ívateµov, aj v teréne, aj v zahranièí. Pri písaní o òom nie je vhodné nezmieòova» si silu odmien, ktoré získala, a ktoré kontrolujú, ¾e výsledky majú najdokonalej¹iu hodnotu.

Zobrazte svoj obchod: Jednorazové obleèenie