Nadobu yerba

Cieµové dávkovaèe sú be¾ne pou¾ívané zariadenia. Vo vz»ahu k tvaru a charakteru mô¾u by» údaje pou¾ité na vytvorenie rôznych úloh.

Bunkový dávkovaè je navrhnutý tak, aby tesne utesòoval prachové nádr¾e, ktoré vytvárajú pod tlakom iným ako je atmosférický tlak. Vïaka týmto zariadeniam je mo¾né nádoby vyprázdni» bez potreby dekompenzácie. Teplota jemných zàn, ktoré ne¾ijú dlh¹ie ako 200 stupòov Celzia, pravdepodobne tie¾ nepredstavuje reè o agresivnosti prachu.

Princíp fungovania bunkového dávkovaèa je trochu jednoduchý. Prach z nádr¾e dosiahol podávaè cez vstupný otvor. Potom sa dodáva v bunkách s krídlami pohybujúceho sa bubna.

Dávkovaèe sú príli¹ pozície v nepretr¾itej prevádzke na dávkovanie voµných a jemnozrnných materiálov. Budú rovnaké najmä obilia kostola, mlieko, korenie, nové korenie, èierne korenie, cukor, kazeín, soµ, prachového filtra a pod. Zásobníky sú pou¾ívané kedykoµvek výroby je tie¾ v oblasti pokrytia technologických baliacich liniek výrobkov v skupine vá¾enie a dávkovanie a pneumatickej dopravy.

Sú tie¾ èasto pou¾ívané ako takzvané zámky odrezávajú pracovné gule svojimi vlastnými tlakmi. Je dôle¾ité skombinova» ich napr. Na výstupu cyklónu, s prachovým filtrom alebo su¹ièkou. Tie¾ nájdu uplatnenie pri vyprázdòovaní nádr¾í.

Nápoje zo skutoèností zariadenia mobilných dávkovaèov majú pravdepodobne elektrickú skrinku s menièom. Vïaka tomu mô¾ete µahko upravi» výkon dávkovaèa podµa vlastných potrieb. Zásobníky spåòajú v¹etky hygienické normy a bezpeènostné pravidlá ustanovené zákonom.