Nebezpeeenstvo vybuchu v pekarni

Smernica ATEX (Atmosphères Explosibles, ktorá sa tie¾ oznaèuje ako smernica 94/9 / ES - je právnym predpisom Európskej únie, ktorý definuje základné po¾iadavky na výrobky urèené na aplikáciu v potenciálne výbu¹ných atmosférach. Nebezpeèenstvo výbuchu metánu a uhoµného prachu je cenná väè¹ina strojov a nástrojov pou¾ívaných v »a¾obných baniach a smernica ATEX sa vz»ahuje na zariadenia a ochranné metódy, ktoré sa majú pou¾íva» v zónach ohrozených výbuchom. A¾ do posledných bezpeènostných predpisov v jednej Európskej únii boli èlenské ¹táty rozdelené medzi seba, èo bola veµká preká¾ka slobodnej výmeny tovarov medzi èlenskými krajinami.Od posledného zaèiatku sa vytvorila jednotná smernica ATEX, ktorá zjednotila existujúce nariadenia a pravdepodobne uµahèila obeh tovaru v európskej skupine. Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100a Rímskej zmluvy je najdôle¾itej¹ím cieµom smernice ATEX zabezpeèi» voµný pohyb tovaru, ktorý zabezpeèuje vysoký stupeò ochrany proti výbuchu. Pokiaµ ide o zariadenia urèené na zverejnenie v oblastiach ohrozených výbuchom, Európsky parlament a Európska únia otvorili 23. marca 1994 smernicu ATEX 94/9 / ES, ktorá nadobudla platnos» 1. júla 2003. Okrem toho bola 16. decembra 1999 schválená smernica 1999/92 / ES ATEX137 (známa tie¾ ako ATEX USERS, ktorá v sérii odkazuje na minimálne bezpeènostné po¾iadavky na prax v pozadí, kde hrozí nebezpeèie výbu¹nej atmosféry. Smernica ATEX 94/9 / ES zaèala fungova» do 1. júla 2003 a nahradila predchádzajúce predchádzajúce smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèenie CE (fr Conformité Européenneidentifikaèné èíslo certifikaèného orgánuSymbol vykonaniavýbu¹ná skupinakategórie zariadeniatyp ochrany proti výbuchuvýbu¹nej podskupineteplotná trieda

Odporúèame Atex ¹kolenie