Nemecka automatizacia

Èasto mô¾eme vidie» kancelárske vybavenie pokladníka v èasti moderného poèítaèa - èasto s dotykovým displejom - a fi¹kálnu a ekologickú tlaèiareò alebo èítaèku èiarových kódov vlo¾enú do pultu. Takéto rie¹enia sa be¾ne spájajú s mnohými supermarketmi a obchodmi, ktoré susedia s výstavbou obchodov.

Robia v nich dobrý sortiment, èasto sa menia ceny produktov a èasto sa predávajú aj vtedy, keï sa predávajú. Preto existuje potreba poèítaèových záznamov o predajných a predajných transakciách produktu presunutím cez èítaèku kódu a kliknutím na jedno tlaèidlo na poèítaèi.

Táto automatizácia v¹ak nie je ¾iaduca. Napríklad, ak sa musíme vzda» µahkej ¹tvrte, obchodu so zeleninou alebo obchodu s veµmi ¹pecifickým sortimentom, takáto elektronizácia nebude potrebná. V prípadoch, keï si objednáme niekoµko kusov jedného produktu raz za dva tý¾dne, a ak sa typ voµby príli¹ èasto nezmení, potrebujeme len fi¹kálny novitus a malé plus. Staèí na chvíµu strávi» sortiment alebo tucet skupín, z ktorých ka¾dý poskytne samostatnú PLU a nalepí ¹títky s cenami na jeden produkt. Vo formách, keï existuje niekoµko, nie je veµa práce, a to je jednoduché strá¾i» akékoµvek zmeny v cene alebo mno¾stve výrobkov.

Registraèná pokladòa pre malý obchod je nutnos»ou - po¾iadavka daòového úradu. Ak obchod spåòa urèitý limit príjmu, musí toto zariadenie pou¾íva». Vlastník predajne, hoci podlieha povinnosti registrova» túto sumu a odvoláva» sa na òu pri ka¾dej transakcii, je úplnou voµbou, pokiaµ ide o typ registraènej pokladnice. V prípade malopredajne sa oplatí vybra» najjednoduch¹í, najlacnej¹í model registraènej pokladnice, ktorý nemá príli¹ veµa funkcií a je µahko ovládateµný. Mô¾eme vopred predpoklada», ¾e toto sú pre nás najdôle¾itej¹ie práva, keï nakupujeme pokladnicu a ¾e sa nebudú dlho meni».