Obrazy na hasenie po iaru

Po¾iare mo¾no uhasi» niekoµkými spôsobmi, ale v¹etko závisí od ïal¹ích faktorov. Medzi ne patrí výmena horµavého materiálu, jeho poèet a fragmentácia a po¾iarne vlastnosti. Miesto má tie¾ èas, ktorý uplynul od zaèiatku po¾iaru. V ktorých situáciách bude voda kali»?

Multilan Active

Parné hasenie je hasenie vodou, ktoré poèíta s riedením horµavých alkoholov v spaµovacom priestore aj s obmedzením koncentrácie kyslíka na cenu, pri ktorej sa spaµovanie stáva nemo¾ným. Koncentrácia kyslíka, pri ktorej je proces spaµovania inhibovaný, sa dosahuje len pri 35% koncentrácii vodnej pary v zmesi alkoholov a pár v spaµovacej oblasti. Stojí za to doda», ¾e najlep¹ie výsledky hasenia sa získajú pri pou¾ití nasýtenej pary pri tlaku od 6 do 8 atmosfér.Po¾iare vyskytujúce sa v uzavretých obydliach, s objemom okolo 500 m3, najèastej¹ie vy¾adujú hasenie parou. Kde ale najèastej¹ie dostanete vodné pary na hasenie po¾iarov? Pena je bezpochyby vynikajúca v su¹ièkách horµavých materiálov a su¹ièkách dreva. Para sa pou¾íva na ochranu po¾iarov pri èerpaní ropných produktov, na ochranu vulkanizaèných kotlov, rektifikaèných kolón alebo na ochranu lodných po¾iarov. Hasenie pary funguje dobre a pri hasení po¾iarov kvapalín, ktorých teplota je v èase 60 ° C. Stojí za to vedie», ¾e hasenie alebo zabezpeèenie miesta po¾iaru so zachovaním vodnej pary bude obzvlá¹» úèinné, tým je bod vzplanutia kvapaliny ten¹í. V prípade plynových po¾iarov sa objavuje a pomáha vodná para, ale len v uzavretých bytoch s malou kubickou. Okrem toho sa akceptuje vodná para a na hasenie po¾iarov pevných predmetov, ako sú elektrické alebo poèítaèové nástroje.Stojí za to ma», ¾e pár ako spôsob hasenia po¾iaru nie je mo¾né vzia» na vytvorené priestory. Av¹ak, nielen. Vodné pary by sa nemali pou¾íva» pri úspechoch, keï sú po¾adované veµké chladiace úèinky. Okrem toho páry nie sú spojené v interiéroch, v ktorých pravdepodobne vytvárajú popáleniny µudí, ktorí sa v nich stretávajú.Av¹ak pou¾ívanie vodných pár nesmie zabúda» na bezpeènos». Vodná para je médium, ktoré mô¾e rýchlo horie». Hasenie parou je tie¾ obmedzené rizikom zahmlenia povrchu a vlhkosti vzduchu.