Oslobodenie od povinnosti vies registraeny poklad 2013

Spolu s zákonom o DPH je povinnos»ou ma» registraènú pokladnicu podnikateµa, ktorý vykonáva slu¾by alebo sa venuje predaju mysli ¹portovcov a poµnohospodárov, ktorí platia pau¹álne. Daòoví poplatníci mô¾u tie¾ vybera» daòové zvýhodnenia do krajiny z roku 2016 bez potreby zakúpi» pokladnice.

Ak neexistuje povinnos» ma» registraènú pokladnicu.Jedným z ustanovení, ktoré je v platnosti do konca roka 2016, je ustanovenie, ktoré uvádza, ¾e podnikateµ, ktorého roèné nákupy v poslednom úètovnom roku neprekroèili èistú hodnotu 20 000 PLN, nemá ¾iaden úèel na registráciu predaja prostredníctvom vystavenia fi¹kálnych príjmov. V prípade spoloèností, ktoré zaèali kampaò v priebehu úètovného roka, by mal by» limit 20 000 zlotých prepoèítaný pomerne k poètu mesiacov be¾ných akcií v danom roku.

Pokladòa - kedy zaèa» registrácia predaja.V rokoch 2015-2016 sa v programe podnikov objavilo viac podnikateµov, ktoré musia vydáva» potvrdenia vrátane automobilové dielne, odborníci a zubári, kaderníctvo a kozmetické salóny, právnici alebo cateringové spoloènosti, ktoré neposkytujú svoje slu¾by v lietadlách. S výnimkou stravovacích slu¾ieb majú zostávajúci podnikatelia povinnos» okam¾ite vyúètova» predaj v pokladniciach, zatiaµ èo podniky s obratom 20 000 zlotých mô¾u dosiahnu» fi¹kálnu pokladnicu v pohybe 2 mesiace po prekroèení tohto limitu. Jediným cieµom v roku 2016 platí aj pre podnikateµov, aký ponúkajú vstupenky na kurzy cestujúceho s ponukou splati» v naturáliách ¹týle ako v hotovosti, a podnikatelia, ktorí sa týkalo na základe faktúr za poskytnuté slu¾by v prípade fyzických osôb, v roku nenastaví viac ako 50 faktúry a¾ pre 20 príjemcov.

Nezávisle od vý¹ky obratu zákonodarca vytvoril katalóg výrobkov, ktorých predaj je absolútne potrebné zdokumentova» s potvrdením z pokladnice. Medzi tieto produkty patrí predaj skvapalneného ropného plynu, stránky pre motory a niektoré motory, prívesy a návesy, fotografické zariadenia, výrobky z drahých kovov, parfumy, alkoholické nápoje a tabakové výrobky.