Poeitaeovy softver gorlice

Hlavnou výhodou Comarchu sú veµké sektorové znalosti, ktoré sa prená¹ajú na u¾ívateµov v oblasti integrovaných informaèných systémov. Od zaèiatku sa Comarch zameriava na poskytovanie najvhodnej¹ej kvality aplikácií a profesionálnych slu¾ieb, aby mohli by» vhodne vyu¾ité pri prirodzenej práci dodávateµov. Tu sú niektoré odvetvia, pre ktoré bol vytvorený softvér comarch.

bankovníctvoProprietárny softvér Comarch je vytvorený pre retailové aj korporátne bankovníctvo. Ponúkané rie¹enia mô¾u by» pou¾ité v zaèínajúcich bankách, ako aj v iných in¹titúciách, ktorých práca je spojená s finanèným trhom. V¹etky sa vyznaèujú flexibilitou, modernitou a èo je najdôle¾itej¹ie - vysoká znaèka aj bohatý výkon.

E-commerceE-commerce trh sa tiahne veµmi rýchlo a mô¾eme vidie» aspoò dvojciferný nárast z jedného roka na druhý. Zriadenie v sieti je teraz faktorom vhodným pre podniky, ktoré si ¾elajú rozvíja» sa. Presunutím alebo roz¹írením vá¹ho podnikania na trh s elektronickým obchodom prenesiete svoje podnikanie do úplne iného ¹týlu a pripravíte ¹irokú ¹kálu príle¾itostí, a to tak v dosahu nových spotrebiteµov, ako aj pri podpore existujúcich kontaktov s partnermi.

Kankusta DuoKankusta Duo. Dobré a lacné opatrenie pre chudnutie

logistikaV logistickom priemysle je dôle¾itým predpokladom pre fungovanie spoloènosti µahké riadenie vz»ahu. Efektívnej¹í tok vedomostí a obchodných procesov je prijateµný prostredníctvom vyu¾ívania nových IT metód. Najatraktívnej¹ie metódy v oblasti logistických informácií, ktoré ponúka Comarch, sú: elektronický prenos dokumentov, správa dokumentov, plánovanie dodávok a vykonávanie analýz a správ.

Výrobná spoloènos»Hlavné oblasti, ktoré podporujú IT tímy vo výrobných kanceláriách, bez ohµadu na to, èi vykonávajú samostatnú, individuálnu alebo procesnú prácu, alebo sériovú prácu, len na sklade alebo na základe objednávky, sú výrobné a logistické procesy.