Pokladnica pre logopedov

Ka¾dý, kto má vykonáva» obchod a slu¾by, je prekvapený v pokladni. Alebo je to cieµ? Chcem si zapamäta» takú pokladòu? Ak sú va¹e pochybnosti u¾ vyrie¹ené a vieme, ¾e musíme ma» takú pokladòu, vzniká ïal¹ia otázka. Aké peniaze budú pre mòa správne. Zaèneme sa pozrie» na internete. A vieme e¹te menej.Zaèal som to tak ako tak. Mala som taký problém a ja som èítal moc, skoro som to vedel. Spýtal som sa svojho priateµa a v¹etko bolo jasné.

Zistil som, ¾e v¹etky registraèné pokladne majú dve èísla. Jedným z nich je unikátny bod pokladnice. Je to teda èíslo pridelené výrobcom zariadenia, ktoré sa zadáva do fiskálnej pamäte poèas fiskalizácie. Druhé èíslo je registraèným miestom. toto je súèasne èíslo pridelené príslu¹ným daòovým úradom. Registraèné èíslo by malo existova» pre zdravé, ktoré sa pou¾íva na vlastné daòové jedlo a navy¹e je napísané v práci zariadenia. U¾ som vedel, ¾e nie je to zvlá¹tne èíslo na potvrdení. V súèasnej dobe som sa dozvedel, aký nástroj bude pre mòa najlep¹í. & Nbsp; & nbsp; Nový malý plus sa ukázal by» & nbsp; naju¾itoènej¹ím a najfunkèným. & nbsp; Bol som veµmi ¹»astný. Pokojne splnila v¹etky moje oèakávania. Moja firma potrebovala fiskálne zariadenie, ktoré bolo tie¾ schopné pripoji» ïal¹ie komponenty. Ukázalo sa, ¾e som bol zbytoène vystra¹ený, ¾e by som nevedel, aké peniaze si kúpi». Kúpil som nástroj a ihneï som skontroloval jedineèné èíslo pokladne. Potom som oznaèil registraèné èíslo. Moja pokladnica bola pripravená na èítanie. Trvalo menej èasu trénova» tím, ne¾ som oèakával. Pre dobré peniaze to znamená, ¾e sa na òu dostane "intuitívne", ¾e v òom niè nekomplikuje. Keï pri¹iel ku mne priateµ a pýtal sa, nevedel som, akú sumu kúpi», mohol som sa len usmieva». Skoro sa stala ¹pecialistom na pokladniciach. Dnes viem, ¾e zaplatením takejto sumy na internete - budeme tie¾ dostáva» odborné poradenstvo a odpoveï na otázky, ktoré nás ob»a¾ujú.V¹etko, èo je nové, je pre nás nejakým spôsobom "znepokojujúce". Ale presvedèenie sa o takýchto technických zmenách mô¾e naozaj prinies» veµkú rados». Ak nieèo potrebujeme - nebojte sa.