Pokladniena pokynka

Povinnosti, ktoré idú dr¾iteµovi registraèných pokladníc, zahàòajú nielen prácu súvisiacu s ich dovozom a fiskalizáciou. Naopak, zaujímajú sa predov¹etkým o ka¾dé nasledujúce obdobie, v ktorom máme z danej daòovej pokladnice. Èo potom patrí medzi blízke ciele?

Èo nám dáva daòová povinnos», na oddelení pou¾íva» aj registraèné pokladne?

1. Príjmy, príjmy.

Dôle¾ité je vydávanie potvrdení. Poèuli ste o práci zákazníkov vyu¾íva» potvrdenia od predajcov. Odkiaµ pochádzajú tieto akcie? Príjemom je fakt, ¾e daò splatná daòovému úradu bola formulovaná v úètovníctve obchodníka. Nedostatok potvrdenia sa mô¾e zhodova» so skutoènos»ou, ¾e táto daò nebola zohµadnená. Sme tu, aby sme sa zaoberali napríklad nespravodlivos»ou v oblasti daní a hospodárskej sú»a¾e.

2. Denná fi¹kálna správa.

Denná daòová správa je ïal¹ou povinnos»ou, ktorej je podnikateµ povinný. No, po ukonèení ka¾dého dòa (ale predtým, ako sa obchod uskutoèní v nasledujúci deò, je podnikateµ povinný vypracova» správu. V òom bude daná daòová hodnota, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu za svoj vlastný úrad. Simple? Nezabudnite, ¾e táto správa je potrebná v prípade fi¹kálnej kontroly.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Aj v prípade dennej správy je potrebné pripravi» analogickú mesaènú správu. Ide o to, aby sme vzali do úvahy hodnotu celej dane, ktorú potrebujeme poskytnú» za celý mesiac. Ako by sme mali pripravi» túto správu? Z tohto dôvodu je táto vec jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa si ¾elá vytvori» a¾ do dne¹ného mesiaca v mesiaci, v ktorom sa týka.

4. Pokladnica.

Vyu¾íva sa uprednostòovanie pokladnice s povinnos»ou zapísa» do práce pokladnice. Je dôle¾ité, aby tieto záznamy, kedy a ako celá kniha, boli zlo¾ené v prostredí v bezprostrednej blízkosti registraèných pokladníc. Samozrejme, ¾e tieto záznamy budú kontrolované pri vykonávaní daòového auditu vykonaného v podniku podnikateµom daòovým úradom.

Zhrnutie: & nbsp; registraèné pokladne & nbsp; majú veµa zodpovedností. Vynakladaním týchto prostriedkov v¹ak garantujeme, ¾e vytvárame sumy zákonne. Sme schopní to µahko dokáza» pri vykonávaní rôznych daòových kontrol vykonávaných daòovým úradom.