Pokladoa 800 pln

Priemyselné haly sú veµmi ¹pecifické miesta. Sú vyrobené tak, aby spåòali ¹pecifické, sériové aktivity, èasto opakujúce sa, a¾ kým nudí posledný z týchto µudí. Sú to miesta prísne chránené brigády, mana¾érmi, riaditeµmi a nakoniec externými auditmi a auditmi, nie v¹ak bezdôvodne. Preto¾e ka¾dá výrobná hala nemá zmysel pre dobrý druh výroby, je vystavená najnov¹ím faktorom ohrozujúcim bezpeènos», zdravie a bytie.

Je to tie¾ o rizikách zlyhanie zabezpeèovacích systémov, od po¾iare alebo katastrofy, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z diel èloveka, dynamickú povahu, ale aj o zahraniènej toxikologické nebezpeèenstvo, ktoré pôsobia pomaly, ale neúprosne k zdraviu pracovníka v modernej továrenský robotník. Dôle¾ité je, aby vo výrobných halách bola namontovaná filtrácia prachu alebo filtrov prachu. Dokonca aj v oblastiach, kde platia zbytoèné by» prítomná ako výsledok procesu mení lieèbu rôznych surových materiálov, ktoré sa uvoµòujú do prostredia mikroskopické peµ rôznych látok. Dokonca aj látky, ktoré sú pova¾ované za netoxické, s pravidelnou inhaláciou pre dýchacie cesty, mô¾u spôsobi» záva¾ný zápal dýchacích ciest v perspektíve.

Pravidelne v zle vetranom prostredí bez prachových filtrov, ktoré v budúcnosti vyústia do respiraèných chorôb alebo alergií. Nemalo by to by» podceòované. Ka¾dý deò, v istom zmysle, sú µudia vystavení ¹kodlivému zneèisteniu prachu a ovzdu¹ia. Na pracovisku, v ktorom strávi takmer 1/3 svojho dòa, by sa mal odrazi» od faktora, ktorý choroby mô¾u spôsobi». Za predpokladu, ¾e sme v¹ade okolo, sme vystavení vdýchnutiu nebezpeèných výparov, prachu a roztoèov, nemali by sme pasívne prebudi» na ïal¹ie otravy ¹kodlivým prachom v praxi. Prachový filter na pozadí aktivít je efektívna metóda, ktorá zabráni ïal¹ej inhalácii ¹kodlivej základne do systému.

Filtre ovplyvòujú základy gravitácie jednoducho zachytením èastíc prachu pomocou ich povrchu. Vïaka tomu je vzduch obmedzený na pra¹nom mieste pred tým, ako osoba zaène dýcha».