Pokladoa vat 7

Existuje mnoho èinností, v ktorých je povinným nástrojom fi¹kálna pokladnica. Problém vzniká, ako si musíme vybra», aké mno¾stvo snívame a dosiahnu». Samozrejme, v¹etko chce, aké plány budú prijaté. Na nových miestach sa pridávajú nové rie¹enia a základná vec, ktorú by sme mali pripravi», je zhodnoti» na¹e potreby.

Akú fi¹kálnu pokladnicu si vyberiete pre malú firmu?V tomto byte bude fungova» jednoduché zariadenie so stredne veµkým tovarom. A malo by by» zdobené alebo spolupracova» s periférnymi zariadeniami, ako je èítaèka èiarových kódov, váhy alebo zásuvky na peniaze. V opaènej situácii, ktorá existuje na preukázaní predaja mobilných telefónov, bude fungova» úplne nové rie¹enie. Osoba, ktorá dodáva plyn alebo pizzu ako dôkaz, nemô¾e so sebou nies» vhodnú pokladòu. V tomto prípade je potrebná nádoba s veµmi nízkou celkovou veµkos»ou. Èo by malo by» súèas»ou vá¹ho vlastného zdroja napájania, ako je napríklad nabíjateµná batéria, je mo¾né nabíja» aj vo vozidle. Tieto mobilné pokladnice majú okrem obvyklej tlaèe fi¹kálnych príjmov mnoho u¾itoèných funkcií. Mô¾u tie¾ èíta» èiarové kódy a 2D, tlaèi» faktúry alebo dokonca uklada» elektronické kópie potvrdení.

Registraèné pokladne pre dospelých poboèiekPoslednou uva¾ovanou výnimkou budú významné predajne s veµmi veµkým sortimentom. V nich je dôle¾ité zvyèajne sa stretáva» s vy¹¹ou ¹tandardnou registraènou pokladnicou s vysokým základom tovaru a blízkymi zariadeniami ako v prípade malých obchodov. Èo je tie¾ skvelý platobný terminál, ktorý zákazníkom uµahèí nákupy. Je to posledné potrebné vybavenie pre ka¾dý nový obchod.Toto nie sú úplne v¹etky druhy práce. Ak máte pochybnosti o tom, ktorá fi¹kálna pokladnica si vybra», je najlep¹ie obráti» sa na výrobcu a spozna» ich. Finanèné kancelárie v Krakove sú autorizovaným distribútorom a servisným technikom so ¹irokou ¹kálou fi¹kálnych zariadení. Ka¾dý urèite nájde zariadenie, ktoré povie jeho oèakávania.