Poliglota krakow ul d uga

Teraz sa presunieme da» pár slov o procese prekladu, ktorý nedodr¾iava najjednoduch¹ie, preto¾e je veµmi teoretizova» o nieèom pre väè¹ie èasové obdobie, nie je in¹tinktívna, ale pri vedomí úèel. Keï prekladateµ stretávajú s voµbou pou¾i» slovo, ¾e nie je pravdepodobné, aby zvola» osobitný výbor, ktorý bude slú¾i» mu vojde správne slovo, mô¾ete vidie» rovnaký v knihe prekladov legitímne, preto¾e neexistuje. Musí tu by» slovo, ktoré sa mu podobá. Povedzte si konkrétne jedlá v bytostiach a vyberte si ten, ktorý znie pekne. Takáto alternatíva je v¹ak len zdanlivo in¹tinktívna. In¹tinkt interpreter vzniká v¹ak na platforme znalostí a skúseností, ktoré sú zhroma¾ïované po dobu niekoµkých rokov. Je tvorená vlastnými silami a literárne skúsenosti - je to otázka tak jednoduché, ako èíta pred spaním èítanie alebo robi» eseje. Práca s písaným slovom, organizované celého bytu, tam je veµa v správaní reálneho nasadenia zraniteµnosti a najlep¹ích postupov pri ich výbere. Samotný proces fyzického prekladu pre ka¾dého prekladateµa vyzerá inak, a preto chce od va¹ich preferencií. Takýto kni¾ný proces sa prezentuje z troch úrovní:Prvou je analýza zdrojového textu - prekladateµ sa musí veµa nauèi» o texte, ktorý ide do prekladu. V tomto mechanizme kladieme dôraz na »a¾ké slová, ktoré sa nachádzajú v slovníku.Druhý - preklad zdrojového textu do extrahovaného jazyka. Táto úroveò sa veµmi èasto aplikuje na prekladovú skicu, ktorá je v ïal¹ích fázach tohto kusu vylep¹ená. Prvé pozmeòujúce a doplòujúce návrhy sa týkajú gramatiky a jazykovej správnosti, potom obavy, ¾e cieµovým textom bude ka¾dý prvok pôvodného textu a ¾e preklad bude znie» tak, aby bol správny len vtedy, ak existuje len jeden.Tretím a jediným krokom je kontrola prekladu, kontrola správneho vykonávania v¹etkých fáz druhej etapy.Ka¾dý by v¹ak mal proces prispôsobi» ich záujmom, aby mali èo najvhodnej¹í výsledok.