Pou ite daoove registraene pokladne

Skupina ¾ien, ktorá si zalo¾ila svoj vlastný malý obchod, rozhodne niekedy kladie otázku "kedy si musí¹ kúpi» pokladòu?". Reakcia na túto otázku je taká »a¾ká, ¾e sa predpisy menia veµmi èasto a musíte sa z èasu na èas zoznámi» s typmi vlakov, ktoré sa dostali do procesu súèasnej fázy. Ak v¹ak patrí do súèasného stavu, v niektorých prípadoch je buï potrebné ma» fi¹kálny pokladòa, ktorá chce nakupova» z nákupu, ktorý generuje svoju ekonomickú prácu.

Existujú v¹ak aj druhy práce, pri ktorých je nehnuteµnos» uvedená nezávisle od obratu, ktorý daná firma vytvára. Tento druh práce je prispôsobený: predajom CD, DVD, predajom automobilových dielov, LPG, poskytovanie dopravných slu¾ieb a mnoho ïal¹ích súvisiacich èinností. Mo¾no to nie je v¹eobecný zoznam, ktorý je uvedený v príslu¹nom nariadení ministra financií (v súèasnosti je zoznam platný v júli 2010. Ak je èinnos» ne»a¾í vo vy¹¹ie uvedenom zozname èinností po¾adovaných na pou¾itie pokladòu sú dve mo¾nosti, ako sa rezignovali na jej regulácie. Toto je subjektívnym rie¹ením okrem obratu. Ak hµadáte pre otáèanie tohto obrázku je pre podnikateµov, ktorí majú generovaných príli¹ menej ako 20 tisíc zlotých, a pri výpoète nákupe nezahàòa predaj do vládnych in¹titúcií a firiem. Predaj je urèený len pre hostiteµov a súkromné osoby. Ak v¹ak výnimka by mala by» spojená s druhom èinnosti vykonávané v tejto práci, ¾e podnikatelia, ktorí vykonávajú telekomunikácie, po¹tové, kuriérske, ako je vzdelávanie a následných operáciách. Samozrejme, ka¾dý musí ka¾dodenne sledova» zmeny ¾elezníc. Navy¹e stojí za to vedie», ¾e pre investorov, ktorí si zakúpia po¹tovú bingo hs ej & nbsp; existuje mo¾nos» odpoèíta» 90% kúpnej ceny (èistá cena, v¹ak suma odpoètu nemô¾e prekroèi» 700 PLN. Je to posledné mimoriadne dôle¾ité pohodlie pre ¾eny, ktoré vytvárajú aktivity. Ka¾dá príle¾itos» na návrat kapitálu je mimoriadne drahá.