Prakticke zruenosti ueiteua

Veµa hostí z rôznych dôvodov sa kvalifikuje na výrobu mimo svojej vlastnej krajiny. To v¹ak neznamená, ale pre nich, a oni nevyberajte by» oveµa identifikova» s ich vlastnou národnosti, a to buï samostatne nemajú zmysel vráti» sa do svojej krajiny. & Nbsp; Existujú aj µudia, ktorí pracujú pre poµských hraníc, chcú kúpi» nehnuteµnos», ktorá bude venovaná prenaja» & nbsp. ; ¥udia pracujúci mimo územia Poµskej republiky sú nádeje podanie ¾iadosti o hypotéku v Poµsku a v neposlednom Dej obchodova» vo svojom vlastnom svete, ale aj za jej hranicami. Je zrejmé, ¾e tam je, v¹ak, ¾e vy¾adujú, aby sa dosiahlo nejaké iné podmienky ako tie, ktoré sú zapojené v Poµsku.

Po prvé, niektoré banky vám umo¾òujú po¾iada» o hypotéku len na µudí, ktorí platia hotovos» na bankový úèet. Ako viete, niekedy tam sú neobvyklé Preèo, preto¾e zahranièné firmy prená¹a iba otvorené osobných úètov v miestnych bankách èi viacerých vo forme ¹ekov. V takýchto prípadoch by ste mali po¾iada» o dodatoènú dokumentáciu svojho denného príjmu. Okrem toho existujú vy¹¹ie po¾iadavky na vlastný príspevok k µuïom, ktorí v úspe¹ných skupinách vystúpia v zahranièí. Tak¾e pre hostí, ktorí pracujú v zahranièí, ale stále na základe Európskej únie, ¾e banka zvý¹i hodnotu prínosu ïal¹ieho 20% ceny nehnuteµnosti (µudia zarábajú v Poµsku hodnota vkladu patriaci do zadnej 2014 rokov je len 5%, zatiaµ èo pre progresívne v Amerike - hodnota iného príspevku bude 50%.

Samozrejme, banky budú s najväè¹ou pravdepodobnos»ou musie» prelo¾i» dokumenty potrebné na získanie hypotéky, t.j. rodný list, doklad potvrdzujúci, ¾e kniha sa stretáva s majiteµom, sobá¹ny list. Motiváciu pre hypotekárny súd je mo¾né objedna» v prekladateµskej agentúre ¹pecializovanej na finanèné a odborné preklady. Ponuku kancelárií mô¾ete nájs» na webových stránkach, ako aj na stretnutí s vybraným prekladateµom. Banky, ktoré nevy¾adujú predlo¾enie dokumentov potrebných na získanie úveru na bývanie, sú spoloènosti Nordea a Deutsche Bank.