Preklad do anglietiny

Farmaceutický prekladateµ znamená veµa práce, ktorá si vy¾aduje vá¾ny prístup k va¹ej profesii, vysokú citlivos» a urèitý rozvoj slovnej zásoby. Tak¾e ak sme farmaceutická spoloènos», urèite je pre nás farmaceutický prekladateµ u¾itoèný, len preklada» vysvetlenia o liekoch zo zahranièia alebo vysvetli» výsledky ïalekosiahlych výskumov.

https://prosta-pst.eu/sk/Prostero - Urologické náplasti pre mužskú sexuálnu dysfunkciu!

Táto hra je urèite, ak máme významný farmaceutický koncert, sme zamestnanci rôznych národností, nie v¹etci hovoria v rovnakom jazyku, a preto výsledky ich vlastných skúseností a úèinky práce sú prezentované v ¹týle, v ktorom vedú. A tu príde farmaceutický prekladateµ! A to je dôvod, preèo by ¾ena mala ¾i» v tejto profesii, a nie napríklad len nováèik, hneï po ukonèení ¹túdia, úplne bez odborných skúseností. Oh, nie! Farmaceutický prekladateµ je skutoène zodpovedný pracovník (ak sa prekladá dobre, napríklad skúsenos» s novou drogou, mô¾e rozhodnú», èi ho uvedie na trh, potrebuje preto správnu a veµmi dôle¾itú zodpovednú osobu, ktorá mô¾e túto profesiu umiestni» ktorý slú¾i. Mo¾no poveda» bez nadsázky, ¾e osoba, ktorá je farmaceutickým prekladateµom, závisí od pre¾itia spoloènosti, preto¾e tam, kde tam sú cudzinci, tok komunikácie vy¾aduje, aby bol skromný a aktualizovaný. Akékoµvek oneskorenia nie sú vhodné, preto¾e to mô¾e znamena» ni¾¹ie potenciálne zisky!Preto, ak zamestnáme mu¾a, ktorý bude pre nás ako farmaceutický prekladateµ, strávime rovnako s na¹ou hlavou, neplatíme platobné prostriedky na nábor a èoskoro aj na jeho plnenie. Po¾adujeme, aby prekladateµ farmaceutickej spoloènosti mal veµmi dôle¾itý charakter v spoloènosti a ¾e bude pravdepodobne vy¾adova» vysoké sadzby. Ak to potvrdíme teraz, budeme s tým súhlasi», budeme tie¾ vytvára» adekvátne finanèné zdroje, urèite nájdeme tú správnu osobu vedúcu povolanie "farmaceutického prekladateµa" a budeme spokojní s poslednou spoluprácou.