Preklad dokumentov do rad

Preklad dokumentov je sám osebe dos» zlo¾itý. Ak chceme prelo¾i» akýkoµvek text, musíme vzia» do úvahy nielen slová a vety "nauèené", ale aj vedomosti o mnohých modeloch tak dôle¾itých pre ka¾dý jazyk. Faktom je, ¾e osoba, ktorá napí¹e text v angliètine, ju nepí¹e do èisto „akademickej“ mo¾nosti, ale pou¾íva svoje ¹pecifické chute a pridané idiómy.

V súvislosti so skutoènos»ou, ¾e úloha globálnej internetovej siete je zvyèajne e¹te viac populárna, je èasto potrebné preklada» webové stránky. Napríklad vytvorenie webovej stránky, s ktorou plánujeme oslovi» väè¹iu skupinu príjemcov, to musíme urobi» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webovej stránky, napríklad v angliètine a vo va¹om vlastnom ¹týle, by ste mali by» schopní nielen preklada», ale aj schopnos» vyjadri» svoje presvedèenie a opisy, ktoré sú v origináli neprelo¾ené. Kedy potom v implementácii? Prelo¾me obsah akejkoµvek webovej stránky v anglickom jazyku pomocou prekladaèa Google. Kým v¹eobecný zmysel èlánku bude zachovaný (budeme háda», o èom je konkrétna stránka, logická postupnos» viet a syntax bude nedostatoèná. To je potom ïal¹ie, preto¾e prekladateµ Google prekladá vybraný èlánok o pravde "slovo za slovom". V praxi preto nie sme to, èo by sme mali urobi», aby sme vytvorili profesionálnu, viacjazyènú webovú stránku zalo¾enú na tomto ¹kolení. Tak¾e pri výrobe webového prekladateµa v najkrat¹ej budúcnosti èlovek nenahradí stroj. Ani ten najvhodnej¹í softvér nemá právomoci abstraktného myslenia. Jediné, èo mô¾e urobi», je ovplyvni» logiku mu¾a, ktorý bol prenesený do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie, ktoré dokument prekladajú, sú v koneènom dôsledku za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a mo¾no to bude v¾dy. Ak ste niekedy dostali pokroèilý nástroj zdobený v perspektíve logického a abstraktného "myslenia", potom budete posledným koncom na¹ej civilizácie. Aby sme to zhrnuli, na konci vzdelávania dobrých prekladateµov by sa mali vytvori» vhodné didaktické prostriedky, ktoré nielen¾e uèí preklady „slovo za slovom“, ale pomô¾u aj pri my¹lienke abstraktného chápania daného jazyka.& Nbsp;