Preklad stranok z pou tiny do anglietiny

Ak premý¹µame nad tým, aké ¹túdie by sme si mali vybra», uva¾ujme aj o na¹ich zruènostiach, ako aj o mo¾nostiach získa» dobrú profesiu. Jednou z lep¹ích kompozícií je napríklad profesia prekladateµa. ®ena na takúto úlohu mô¾e ¾i» také veµké mno¾stvo peòazí. Ako sa sta» takým prekladateµom?

Ne¾ zaèneme robi» prvé preklady pre firmy, je pravda, ¾e si musíme kúpi» dobrú prípravu. Na zaèiatku sa rozhodneme, s akým ¹týlom sa budeme zaobera». Polo¾me si tú, ktorá nás tak zaujíma. Vïaka tomu nebudú vedomosti pre nás nikdy nepríjemné. A samotný jazyk by bol napríklad angliètina. Ak sa o to chceme zaujíma», prihláste sa na ¹túdium anglickej filológie. Ihneï po troch rokoch ¹túdia dostaneme prestí¾ne bakalárske ¹túdium. A nesmieme sa usadi» na vavrínoch. Ak chceme naozaj urobi» ka¾dý typ prekladu pre firmy, mali by sme sa tie¾ rozhodnú» pripravi» na menovanú ¹pecializáciu. Pravdepodobne teraz táto prekladateµská ¹pecializácia. Vïaka tomu sa budeme môc» zoznámi» s mnohými dôle¾itými vecami. Zistíme, ako mô¾e ¹týl najlep¹ie prelo¾i» v¹etky druhy textov a dokumentov. Budeme schopní otestova» a otestova» na¹e umenie v podnikaní. V mieri musíte poèas svojho ¹túdia vykonáva» nejakú prácu alebo úlohu, ako aj absolvova» stá¾e. Keï sa zameriame na prekladovú trasu, bude to pravdepodobne patri» k na¹im akciám vykonávajú preklady z iných odvetví. Túto prácu poskytneme neskôr na¹im uèiteµom a skontrolujú ju. Vïaka tomu zistíme, v ktorých situáciách robíme veµa chýb a neskôr ich budeme môc» uniknú».

Tak¾e teraz, pri jednotlivých ¹túdiách, by sme sa mali rozhliadnu» po prvej pozícii. Vïaka nej získame na¹u prvú, hodnotnú skúsenos». Aj keï nájdeme slobodnú prácu, nevykonávajte ju. Takáto dobrovoµná slu¾ba, o ktorej sa veµa uèíme. A keï dostaneme dôle¾itú skúsenos», dáme ju do individuálneho ¾ivotopisu a budeme môc» zaèa» hµada» efektívnej¹iu prax. Na tomto kµúèi nájdeme ideálne miesto pre seba.