Prezentacia hasiacich po iarov

V prípade po¾iaru je najdôle¾itej¹ia rýchla a spoµahlivá reakcia, ktorá minimalizuje mo¾né straty. Obèas si urèite dodá, ¾e zachráni dobrý ¾ivot. Aby táto reakcia existovala, je dôle¾ité vedie», ako postupova» a èo venova» pozornos». V opaènom prípade zaèneme po¾iar v uzavretom byte, t. J. V jednoduchom priestore, v prvom prípade by sme mali ma» malú manévrovaciu miestnos», v kontakte s tým si nemô¾eme dovoli» zachova» v¹etky prípravky. Nepochybne najúèinnej¹ou vodnou parou, ktorej úloha mô¾e rýchlo vies» k neutralizácii hrozby v technike.

Na otvorených plochách, kde nedosiahne správnu koncentráciu, nie je mo¾né prida» paru ako metódu hasenia po¾iaru, vïaka èomu je mo¾né po¾iar uhasi». Aj keï v stredne veµkých budovách je ideálny. ©iroko sa pou¾íva na lodiach, v miestach, kde sa pou¾ívajú plyny alebo sopeèné kotly, kde nie je povolená voda. Základným pôsobením pary, ktorá zais»uje odstránenie ohòa, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho veµkou hodnotou je skutoènos», ¾e tento efekt sa vyrába veµmi rýchlo, vïaka èomu sa po¾iar nedoká¾e dostatoène ¹íri». To je nesmierne dôle¾ité, preto¾e vo forme, keï sa po¾iar roz¹iruje do akejkoµvek budovy, nie je to tak, ¾e sa uhasí tým istým párom. To si vy¾aduje veµmi komplexný hasièský zbor, ktorý je vytvorený tým, ¾e straty spôsobené po¾iarom budú veµmi vysoké.