Priemyselneho rozvoja a socializmu

Make Lash

Rastúce Rozvoj priemyselných technológií, pri pohµade na optimálnu produkciu výsledok, energie a veµkosti procesov v oblastiach, ako je tlaè, textílií, plastov, chemikálie, optiky a balenie zvy¹uje riziko elektrostatického výboja. Znaène zvý¹ený výrobný proces, tým lep¹ie je za»a¾enie, ktoré sa má neutralizova», aby sa neohrozila bezpeènos» pou¾ívateµov.

Nekontrolované vypú¹»anie nahromadené elektrostatického náboja mô¾e vies» k vznieteniu plynu so vzduchom pomocou iskry a aby sa rovnakou iba spôsobi» výbuch. Rie¹ením tohto druhu problémov obracia firmy, ktoré priná¹ajú tieto prípady, okrem iného, uzemnenie elektrostatický nabitý èistenie povrchu, elektrostatický náboj alebo neutralizáciu.Elektrostatické uzemnenie je proces uzemnenia, ktorý sa zavádza napríklad pri úspe¹nom nakladaní nádr¾í prepravujúcich sypké materiály alebo kvapaliny. Ich veµkos» pozostáva z veµkého mno¾stva elektrostatických nábojov. Pripojenie k uzemòovaciemu systému nádr¾e je potrebné pred nakladacím prístupom. Tým sa vyberie riziko zapálenia. Iné »a¾ké situácie majú stojan v prípade rúrok, ventilov, dúchadiel, ktoré sa pri výrobe sypkých materiálov mô¾u v dôsledku vibrácií alebo odmietnutí oddeli» od seba a spôsobi» riziko vznietenia. Pozemné a veµké nádoby alebo nádoby naplnené horµavými látkami. Nebezpeèenstvá sú tie¾ neuzemnené nádoby pou¾ívané v mie¹acích a mie¹acích sekvenciách. V skutoènosti ka¾dý krok vo výrobnom procese generuje vytváranie elektrostatických nábojov, èi u¾ ide o nakladanie materiálov do flexibilných kontajnerov, alebo tie¾ na ruèné plnenie sudov alebo plechoviek. Elektrostatické uzemnenie sa odporúèa, preto¾e mô¾e by» vypú¹»ané medzi personál a náradie a kontajnery, zatiaµ èo v potenciálne výbu¹nej oblasti mô¾e spôsobi» vzplanutie a výbuch.