Prvky bezpeenostnej dosky na bp stanici

https://cardi-line.eu/sk/

Stroj, ktorý je spustený, predstavuje nebezpeèenstvo pre operátora alebo osobu, ktorá to robí. Z tohto dôvodu bolo potrebné in¹talova» bezpeènostné komponenty v organizáciách pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a bezpeènostné systémy pou¾ívajú hlavne výrobné závody so zahranièným kapitálom na zabezpeèenie organizácie a technologických foriem, výrobcov strojov a technologických partnerov.

V Poµsku je medzi inými aj dokument, ktorý túto otázku oznaèuje Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002 o minimálnych po¾iadavkách na dôvere a hygienickej praxe v oblasti pou¾ívania strojových zariadení zo strany µudí pri práci (zbierka zákonov è 191, poz. 1596, v znení neskor¹ích predpisov.. Právne predpisy a zákony stanovujú, ¾e stroj by mal by» samostatný núdzový vypínaè, ktorý eliminuje nebezpeèenstvo alebo ho odstráni. Výnimkou je stroj, kde sa bezpeènostný spínaè nezní¾i riziko, preto¾e tam bude tlak na krok zastavenie a nebude bráni» hrozbe. Väè¹ina prepínaèov patrí spínaèe a elektromagnetické blokovanie a bezpeènosti v èase technologických strojov, koncové spínaèe s bezpeènostnou schránkou v potravinárskom a farmaceutickom priemysle (vysoká energie a sily k dôle¾itým pracovným podmienkam, magnetické spínaèe a istièe dôvery kódované, no¾ných spínaèov. Bezpeènostný spínaè in¹talovaný by mal predstavova» významný a viditeµný zmysel (èi poklopy vo dverách, ktoré majú by» oznaèené v rozoznateµné podobe (èervená rukovä» na ¾ltom pozadí tak, ¾e správanie stroje by mohlo dôjs» v èo najkrat¹ej mo¾nej dobe. Zastavenie stroja vytvára priestor na prevenciu nehôd, zni¾ovanie dôsledkov nehody a predchádzanie po¹kodeniu stroja, preto¾e jeho prevádzka je zlá.