Registracia fi kalnej tlaeiarne

Ak prevádzkujete re¹tauráciu, bar, kaviareò alebo rýchle obèerstvenie s kazetami, táto kapitola je pre vás. Od roku 2015 má ka¾dá osoba v Poµsku gastronomický bod, známy tie¾ ako "malá gastronómia" má za cieµ registrova» predaj prostredníctvom pokladnice bez ohµadu na veµkos» jej obratu.

Pri práci v stravovacích zariadeniach sa mô¾eme stretnú» s dvoma hlavnými typmi zariadení: fi¹kálna pokladòa, t. J. Nezávislé zariadenie a fiskálna tlaèiareò, ktorá by mala by» pripojená k poèítaèu s predajnou aplikáciou, preto¾e ani nepredstavuje vlastnú klávesnicu. Toto dodatoèné rie¹enie je spojené s obrovskými re¹tauráciami alebo re»azcami rýchleho obèerstvenia. Malé priestory nie sú zvyèajne poèítaèové programy na obsluhu zákazníkov na jednotlivých stoloch.Pokladòa pre gastronómiu by mal poskytnú» niektoré dôle¾ité funkcie, ktoré ho odli¹ujú od financovania obvyklým hotovosti, a aby fungovali èa¹níkov alebo hostiteµa, ako je zvý¹ená pevnos» rozlievania a ¹pinou, trvanlivé batérie rýchlu výmenu papiera, intuitívne a praktické podpory pre rýchlu vytlaèi» potvrdenie o mu¾, ktorý dychtivo èaká pri stole na individuálny názor. Ïal¹ou výhodou je mo¾nos», ¾e je elektronická kópia záznamu príjmu, dosahova» rekordné odtlaèky napr. Na mape pamäte, tak¾e je pre nich jednoduch¹ie dovolenku vy¾aduje 5 rokov.Pokladòa pre gastronómiu by si mali uvedomi» príslu¹né rozmery, èo umo¾òuje jeho prirodzenú expozíciu na dosku alebo na stoloch a pohybuje v¹ade, rovnako ako osvietený a prístupného dizajnu. Softvér zariadenie umo¾òuje skutoènú kontrolu predaja a dlhé èa¹níkov vysporiadanie. & Nbsp; Nákup pokladòu prostriedky pre mnoho start-up pi» s vy¹¹ími nákladmi, tak to stojí za zmienku, ¾e pomocou niekoµkých podmienok je mo¾né získa» za úèelom úµavy a dosiahol dokonca 90% peòazí. Stojí za to v dostatoènom predstihu, aby sa mohli porozhliadnu» za hotovos» pre gastronómiu, ma» ¹ancu ju a ¹kolením µudí testova» od nuly, a pocit spolupatriènosti s skladov do obslu¾ných miest re¹taurácie.