Registraene pokladnice madex

Tlmoèníci zvyèajne prekladajú vyjadrenia z iného jazyka do národného jazyka a iba tí z nich rozumejú druhému jazyku na konci, tak¾e mô¾em preklada» z môjho materinského jazyka. Niekedy, pri väè¹ích konferenciách alebo obchodných stretnutiach je mo¾né, ¾e prekladatelia nepredstavujú v¹etky potrebné jazykové kombinácie, napríklad nemecký prekladateµ prekladá nemeckého hovorcu do angliètiny a prekladateµ anglického jazyka potom iba prekladá reè do jazyka èitateµného pre ostatných úèastníkov podujatia. Posledný spôsob, ktorý sa be¾ne oznaèuje ako ¹tafeta - nepriamy preklad iným cudzím jazykom.

Pod menom pivot sa rozumie prekladateµ, ktorý sa zúèastòuje na diskutovanom postupe, ktorý prekladá pre nových prekladateµov èlánok do jazyka zrozumiteµného pre nových simultánnych prekladateµov. Títo prekladatelia majú marketingové práva známe pod termínom retour, a teda aj vzdelávanie v materinskom jazyku pre iný aktívny jazyk. Ak menej ako jeden alebo dvaja prekladatelia hovoria menej priaznivým jazykom, potom prekladajú z tohto jazyka do ná¹ho aktívneho ¹týlu, ktorý potom poskytuje ako pivot pre ostatných prekladateµov z vlastnej kabíny. Vïaka nepriamej metóde prekladu sú konferencie mo¾né s malým poètom jazykových kombinácií a mô¾u vám u¹etri» peniaze.

Nevýhodou metódy prenosu sú zvý¹ené riziko chyby pri tréningu zostávajúceho prekladu, ako aj významný rozdiel v kurze medzi reèou reèníka a momentom vypoèutia koneèného prekladu pou¾ívateµom. ©pecialisti z kancelárií tlmoèníkov vo Var¹ave si v¹imnú, ¾e potom mô¾u by» hlavne nevýhodní najmä vtedy, keï hovoriaci hovoria alebo vedú nieèo poèas reèi. Posledný z nich má tie¾ neúmyselný komický efekt vo forme, keï polovica divákov odmeòuje reèníka potleskom, preto¾e u¾ poèuli koniec predstavenia, druhá polovica publika robí jediného, aj keï len s oneskorením spôsobeným neskor¹ím poèúvaním ovplyvòujúcim ich ¹týl.