Registraenu pokladnicu a fakturu

Ako v¹ak viete, existujú zlyhania. Stále v úspechu pokladnice. Stalo sa mi to. ®iadala, aby ju pomenovala a dozvedela som sa, ¾e to bolo v niekoµkých prípadoch, ktoré som nemala ani potuchy. Po prvé - jednoduché zlyhanie, ktoré slu¾ba nie je schopná opravi» alebo zlyha» vo fi¹kálnej pamäti. Dozvedel som sa, ¾e je to veµmi zriedkavé. Potom si mô¾ete preèíta» pred daòovým úradom a potom si vymeni» pamä». A èo ak existuje ïal¹ie èítanie?

Toto zariadenie by malo by» odoslané výrobcovi a laboratóriu. Kedy je e¹te potrebná zmena v pokladnici? No, keï bola pamä» plná. Ka¾dá pamä» v¹ak zni¾uje mno¾stvo priestoru. Vo fi¹kálnej mene závisí od poètu denných správ. Tu, ako predtým, èítame pred daòovým úradom a potom si vymieòame pamä». Ïal¹ia situácia pri výmene pokladnice je u¾itoèná pri zmene daòového identifikaèného èísla. Mô¾e sa to sta» poèas transformácie spoloènosti. Toto èíslo je, preto¾e je trvalo ulo¾ené v pamäti. A tu by ste si ho mali preèíta» aj pred daòovým úradom. Mal by sa vykona» príslu¹ný dokument a mu¾ by mal vyplni» protokol o takomto èítaní. Mô¾eme dosiahnu» pamä» a nahradi» ju ...? Nie teraz! Túto zmenu mô¾e vykona» len servis výrobcu. Samozrejme, ak ste si kúpili peniaze v atraktívnom obchode - ka¾dý si ich èasto vychutnáva, preto¾e majú webové stránky. nietáto zmena mô¾e trva» a¾ niekoµko dní. Po výmene pamäte musí by» zariadenie znova naprogramované. V tomto prípade sa musí registrácia registraènej pokladnice na daòovom úrade uskutoèni» znova. & Nbsp; Trvá to veµa èasu, ktorý u¹etríme veµmi veµa, ak vezmeme peniaze na ideálne miesto.V¹etky internetové jedlá sú nespoµahlivé a túto my¹lienku neberú. Musíme sa ukáza» s poslednými krokmi a ís». Musíme si by» vedomí dobrodru¾stva, èo robi», ak dôjde k takémuto zlyhaniu. Najvhodnej¹ím rie¹ením je by» schopný zavola» do bytu, kde sme si kúpili hotovos» a opýta» sa "èo je vysoko"? Na svadbe nám èoraz viac takýchto obchodov uµahèí prejs» na¹ím problémom.