Rodieia v kariernom poradenstve

Pozvaním priateµov a rodín by sme chceli predvies» svoje kulinárske mo¾nosti. Ako zapôsobi» hostí sofistikovanou veèerou, veèerou alebo sériou chutných obèerstvenia?

Nájdite si vá¹eò v sebeAby fungoval v nieèom takom dobrom, mal by sa mu páèi». Preto¾e sme zapojení do varenia, mali by sme venova» ná¹ voµný èas jeho zaèiatku. Je dobré kupova» dobrých sprievodcov, pracova» a sledova» kulinárske programy.Prax je dokonaláNové pravidlá, ktoré sa nauèíte, stojí za to, aby ste sa pokúsili okam¾ite zaèa» podnika». Bez práce sa nestaneme dobrými kuchármi. Poèas varenia vyvíjame nielen nové, obzvlá¹» vhodné pre nás peelingové a rezacie techniky, ale uká¾eme na¹u úzku a profesionálnu prípravu aj tých najsofistikovanej¹ích jedál.Správne vybavenieAk sa chcete bráni» profesionálovi, musíte investova» do najèistej¹ieho vybavenia. Namiesto nákupu lacných a u¾ nièiacich no¾ov je lep¹ie investova» do ¹peciálneho rie¹enia, ktoré je napríklad krájadlo kúzelníka. K dispozícii bude dobrá kamenná malta, profesionálny domáci robot a hrnce. Doplnok ka¾dého jedla je skvelý stolový riad, ktorý bude dôrazom na na¹u snahu. Potom pote¹íme typy nielen chu»ou, ale aj stavom na¹ich jedál.cestovnéNajlep¹ie je nájs» kulinárske in¹pirácie pri cestovaní v rôznych krajinách a geografických regiónoch. Najlep¹ou kuchyòou je v¹ak tá, ktorá je ponorená do nálady a kultúry danej skupiny. Získané recepty sa potom mô¾u pou¾i» vo va¹ej kuchyni. Nebojte sa pou¾íva» tzv Fusion kuchyne - poïme kombinova» recepty z bohatých, èasto i najstar¹ích regiónov. Je to preto, ¾e vypracujeme na¹u domácu ¹peciálnu sadu receptov, ktorá pote¹í aj tých naj»a¾¹ích hostí.