Sadzba za preklad

Medzi verbálnym a písomným prekladom existuje niekoµko veµmi dôle¾itých rozdielov. Doba samotného prekladu je medzi nimi dôle¾itá. Je µahké si v¹imnú», ¾e tlmoèenie sa uskutoèòuje hlavne poèas rozhovorov. Tlmoèenie mô¾e by» zalo¾ené nielen samo, ale aj prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom be¾ného telefónu.

Písomné preklady zmien sa zvyèajne uskutoèòujú niekedy po vytvorení textu. V písomných prekladoch sa prekladatelia zvyknú zoznámi» s mno¾stvom dobrých materiálov, aby boli preklady presnej¹ie. Prekladatelia v druhom prípade tie¾ pamätajú na príle¾itos» konzultova» s mnohými odborníkmi, vïaka èomu bude prekladový dokument na vy¹¹ej úrovni.

Ïal¹í rozdiel medzi verbálnym a písomným prekladom je, ako sa dá µahko odhadnú», stav presnosti. Tlmoèníci sa zvyèajne pokú¹ajú by» rovnako dôle¾ití ako obvykle, ale v prípade prípadov je veµmi komplexný a prakticky nemo¾ný splni». Problémy vznikajú najmä pri zavádzaní ¾ivých prekladov a mali by vynecha» veµa detailov, ktoré sú skutoène dôle¾ité. V prípade písomných prekladov sa situácia uká¾e úplne inak. Tu prekladatelia vy¾adujú obzvlá¹» intenzívnu presnos», preto¾e µudia, ktorí sú vystavení prekladom textov, majú taký dobrý èas na to, aby sa zamysleli nad ka¾dým slovom a my¹lienkami.

Veµký rozdiel mo¾no nájs» aj v likvidite prekladu ná¹ho prekladu. Tlmoèníci majú zvyèajne veµa vedie» zdrojový a cieµový jazyk veµmi dobre, aby sa mohli okam¾ite prelo¾i» do oboch smerov bez akejkoµvek pomoci. Dobrý tlmoèník by mal ma» veµa pozitívnej spätnej väzby vïaka skutoènosti, ¾e ich èinnos» je obzvlá¹» potrebná a skutoène zohráva mimoriadne dôle¾itú zále¾itos». Pri úspe¹nom písaní prekladov sú prekladatelia zodpovední za preklad iba v jednom smere, tak¾e nepotrebujú plynulos» v dvoch rôznych jazykoch. Ak v¹ak chcete dlhodobo poskytova» slu¾by, zvá¾te dobré meno oboch jazykov a kultúru sveta a jazykové hodnoty, ktoré sú v òom prítomné. Vïaka tomuto vzdelávaniu bude schopný poskytnú» svojim klientom profesionálne preklady v ¹irokom rozsahu a samozrejme urèite vy¹¹í zisk.

Je tie¾ potrebné poznamena», ¾e jazyky jednotlivých ¹tátov sa v priebehu celého obdobia menia, a preto ka¾dý profesionálny prekladateµ by mal sledova» najnov¹ie jazykové trendy v danej oblasti.