Sennik eerstvy vzduch

Zdravie a jediné blaho, ako aj µudské výkony, sa od obrovského èasového obdobia vy¾adujú od miesta a prostredia, v ktorom je voµný okamih. Preto dôle¾itou súèas»ou je to, ¾e skupina a èistota vzduchu vdychovaného na pracovisku zodpovedajú daným predpisom a mno¾stvám. Rozvoj rôznych odvetví prispieva k tomu, ¾e po¾iadavky a po¾iadavky týkajúce sa centra, bezpeènosti a ochrany zdravia v teréne rastie. Tieto faktory predstavujú skutoènos», ¾e dopyt po "teplom vzduchu" teraz, keï av perspektíve bude popredným.

Aby sa zabezpeèilo efektívne vetranie pracovných staníc, na zaèiatku výberu vhodného zariadenia by sa mali dokonèi» príslu¹né analýzy, výpoèty a návrhárske knihy, aby sa zabezpeèil správny ventilaèný systém. Projektovanie odsávacích systémov je navrhovanie systémov na odstraòovanie prachu pre konkrétnu spoloènos». Najdôle¾itej¹ou etapou práce projektu je odhadnú» ¹pecifickú rýchlos» prúdenia vzduchu v oblasti, kde sa po¾aduje zneèistenie, takým spôsobom, aby sa zabezpeèilo, ¾e èastice prachu alebo plynu sú správne absorbované pri zdroji zneèistenia. Najdôle¾itej¹ie je tie¾ poskytnú» dostatoènú dávku výmeny vzduchu v domácnosti v súlade s hygienickými po¾iadavkami. Ïal¹ím veµkým problémom medzi mnohými dizajnérmi je urèite rýchlos» vzduchu v potrubiach v takomto prístupe, aby sa zabránilo spojeniu zneèis»ujúcich látok vo ventilaèných kanáloch a z tejto strany, aby sa minimalizoval hluk a odpor prietoku. Aký je obrovský dôraz na podmienky vedúce v obchode poèas ¾ivotnosti systému. Primerane vybrané komponenty systému bez nadmerného rozmeru mô¾u tie¾ zní¾i» prevádzkové náklady. V¹etky organizácie a metódy filtrácie a vetrania sú plánované podµa presne definovaných ¹tandardov, od teoretických základov a hygienických po¾iadaviek a¾ po odborné skúsenosti. Ka¾dá úloha od spotrebiteµa by sa mala zaobchádza» & nbsp; individuálne. Spoloènosti vyvíjajú a poskytujú niekoµko koncepcií pre mo¾nos» odstraòovania prachu z dobrých na ekologické pracovné miesta.