Simultanny tlmoenik

Som prekladateµka, pôsobím na mnohých iných úrovniach, prekladám, keï vyu¾ívam aj literárny preklad. Najèastej¹ie je v¹ak mojou èinnos»ou ¹kolenie textov, základy obèianskoprávnych zmlúv alebo iných úradných dokumentov. Dávam prednos» literárnym prekladom, preto¾e mi dávajú silu radosti.

Záujem a koncentráciaKeï prekladám literárny text, v prvom rade sa sna¾ím udr¾a» plnú koncentráciu. Vypnutie telefónu, nemám prehµadáva» webové stránky - text je pre mòa najdôle¾itej¹í. Je to dôle¾ité nielen pre dokonalý preklad, ale aj pre osud literárnych hodnôt. Je to nároèná úloha, ale dáva veµkú spokojnos». Keï je vyjadrené, ¾e môj preklad literárneho textu získava uznanie, cítim veµkú dobrotu a rados» takmer rovnako veµkú, ako keby som bol autorom tohto èlánku.Sú absolútne také texty, ¾e nie som rád, keï sa uèím, napriek tomu, ¾e sú literárne. Pova¾ujem to za dva spôsoby: po prvé, nenávidím preklada» harlekýny, preto¾e sa nudím sprisahaním, a literárna výhoda takéhoto textu je jednoducho ¾iadna. Po druhé, nenávidím populistické a krehké texty.

Úloha v závode

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu robím veµmi jednoducho a zaujímam sa o neustály návrat predpokladov originálu. Fáza je »a¾ká, ale nikdy sa nevzdávam a bojujem a¾ do konca. Je mo¾né, ¾e musím èlánok vráti» do jednej zásuvky a vráti» sa k nemu neskôr.V súkromnej knihe oceòujem, ¾e s òou mô¾em pracova», keï ¾ijem v závode. Ka¾dý preklad textu je mo¾né vykona» na diaµku a nová technika mi poskytuje v¹etky potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky, a internet ide na výskum veµa informácií. Keï v¹ak robíte v budove, mali by ste pamäta» na sebadisciplínu, preto¾e práca v budove sa stáva lenivým. Musíte ulo¾i» urèitú prísnos» a vykonáva» na¹e pozície tak, ako má. Ka¾dý preklad èlánku je dôle¾itý a mal by pristupova» ku v¹etkému, ako keby sme práve zaèali pracova».zdroj: