Smernica eu 1071

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré je potrebné vykona» vo v¹etkých výrobkoch, ktoré sú uvedené do prevádzky tak, aby vyplòovali v blízkosti potenciálne výbu¹ných atmosfér. Súvisiace ¹tandardy funkène s informáciami definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov daných v konkrétnych èlenských ¹tátoch sú organizované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u by» v rozpore s ustanoveniami smernice, ani nemô¾u uva¾ova» o sprísnení po¾iadaviek stanovených v smernici.

Smernica Atex bola zaradená do existencie, aby sa minimalizovalo riziko, ¾e je spojený s akýmkoµvek výsledkom vo veµkostiach, ktoré mô¾u vyústi» v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu.Výrobca je výluène zodpovedný za urèenie, èi daný výrobok podlieha posúdeniu v súlade s pravidlami atex a za prispôsobenie výrobku posledným èastiam.Certifikácia Atex sa uvádza pre produkty, ktoré sú vybrané v zóne nebezpeèenstva výbuchu. Táto nebezpeèná zóna existuje v tom istom poli, kde sú látky usporiadané, pou¾ívané alebo skladované, ktoré mô¾u pri zmie¹aní so vzduchom vytvára» výbu¹né zmesi. Najmä kvapaliny, plyny, prachy a horµavé vlákna sú prispôsobené na ¹koly takýchto látok. Mô¾u to by» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Pri explózii si uvedomí, ako veµká èas» energie prichádzajúca z úèinného zdroja vznietenia dosiahne výbu¹nú atmosféru. Po zaèatí po¾iaru sa dostane do explózie, èo predstavuje veµké riziko pre µudský ¾ivot a zdravie.