Spali 700 kalorii

Oplodnenie in vitro je technológia na podporu reprodukcie a symptomatickej lieèby neplodnosti. ART (asistované reprodukèné technológie alebo asistovaná reprodukcia zahàòa niekoµko ïal¹ích lieèieb, ktoré sa vykonávajú v bunkovom stave. Pou¾ité sa spotrebuje v období, keï sa zlyhali nové formy pomoci.

https://color-cream.eu/sk/

Výskumníci definujú fertilizáciu IVF in vitro (fertilizácia in vitro. Moment latinskej prítomnosti. Výskum sa poèíta na dvoch typoch. In vivo ide o pocity, ktoré pracujú v laboratórnych podmienkach vo vnútri ¾ivého organizmu. In vitro prechádza mimo µudského tela ("na sklo".Fertilizácia in vitro sa poèíta s oplodnením vajíèok mimo tela ¾eny. V tomto momente sú prijaté jej hormóny, ktoré vedú k procesu ovulácie a potom vyberajú vajeèné bunky a zodpovedajú im spermie (reprodukèné bunky mu¾a. Celý tento proces sa konèí v laboratórnych podmienkach. Keï sa oplodnená bunka rozdelí, embryo sa dodá ¾enskému systému, aby som dosiahla jeho implementáciu (hniezdenie do maternice. Ak sa to podarí - vznikne tehotenstvo, èo je rýchlo veµa v jednoduchom poradí.V trase IVF-ET (klasické sa oplodnenie spontánne vyskytuje na ¹peciálnej panve, na ktorej sa hµadajú oocyty a spermie (50 a¾ 100 tisíc. Stoja sa navzájom do 24 hodín, prièom dajú niekoµko embryí. V tomto objekte sú vytvorené podmienky podobné tým, ktoré sú vo vnútri µudského tela. Táto technológia je veµmi elegantná a invazívna.Aké sú indikácie na oplodnenie in vitro? Spoèiatku bola táto technológia podaná dievèatám s po¹kodenými vajíèkovodmi. Tieto príkazy sú u¾ dobre a mu¾ský faktor sa tie¾ uzavrie. Fertilizácia in vitro sa zvyèajne skladá zo ¹tyroch etáp. Potom existuje hormonálna stimulácia vajeèníkov (v pláne produkcie väè¹ej veµkosti oocytov, zhroma¾ïovanie silných a ¾enských reprodukèných buniek, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantácia zaèiatku do materského tela.