Spotreba masa v pousku v roku 2013

Termín "mäso" sa v¹eobecne pou¾íva v kulinárskom zmysle a je definíciou tkanivového konglomerátu, ktorého svalové tkanivo sa získava z porá¾ky alebo zveri. Väè¹ina obyvateµov európskeho kontinentu pova¾uje telo za to isté z podstatných prvkov potravín, ktoré obohacujú ka¾dodennú stravu s bielkovinami, a veµkoobchodníci s mäsom sú zodpovední za poskytovanie spotrebiteµov ¾ivoèí¹nych produktov. Mäso ako zlo¾ka µudských potravín u¾ existuje u¾ v praveku, keï sa ukázalo, ¾e konzumácia ¾ivoèí¹nych bielkovín je ekonomickým prostriedkom na poskytnutie veµkých dávok energie tela. Pravdepodobne nadobudnutie platnosti mäsa spåòalo to isté v stupni zaµadnenia, keï bohu¾iaµ bolo nakupovanie zeleninových jedál a konzumácia mäsa sa bránilo jedným z prvkov pre¾itia.

Èinnos» veµkoobchodníkov s mäsom je niekedy bojkotovaná rôznymi vegetariánskymi pohybmi, ktoré µudia musia jes» mäsové výrobky pre neetickú prácu v dôsledku zabíjania ¾ivých organizmov. Vznik vegetariánstva vznikol spätnou väzbou na humanitárne a zdravotné aspekty výroby potravín zalo¾ených na zabíjaní jatoèných zvierat a èasto zvierat ulo¾ených v priemyselných poµnohospodárskych podmienkach. Existencia vegetariánstva mierne ohrozuje existenciu veµkoobchodníkov s mäsom, preto¾e to je súèasná vec, ktorá podporuje bezmäsovú stravu. No, vegetariánstvo predstavuje vedomé a zámerné vylúèenie z jednoduchého stravovania mäsa, tu ryby a morské plody.

Veganizmus má najradikálnej¹iu frakciu vegetariánstva, ktorá sa zameriava na vyhýbanie sa v¹etkým produktom ¾ivoèí¹neho pôvodu, a preto nielen na mäso, ale aj na vajcia, mlieko a mlieène výrobky. Potom existuje spôsob, ako sa spája s skutoènými nábo¾enskými hnutiami, preto¾e rovnaký vegetariánsky sa rozvíjal v druhom tisícroèia pred nl. na námestí indického subkontinentu, kde bola prísne nábo¾enská. Európski vegetariáni sa objavili a¾ v ¹iestom storoèí pred na¹ím letopoètom. Pytagorovci sa pova¾ujú za iniciátorov praktizujúcich bezmäsovú stravu ako neetickú. Napriek mnohým prírodným krásnym a priateµským prírodným vlastnostiam vegetariánstva stále jedá skupina jedál iba z dôvodu glaciálneho obdobia. Kým budú spotrebitelia uspokojivo spokojní s náprotivkami bielkovinových produktov ¾ivoèí¹neho pôvodu, spotreba mäsa bude aj naïalej ¹tandardom a veµkoobchodníci s mäsom sa naïalej te¹ia veµkému poètu zákazníkov dlhú dobu.