Strelau sebavedomie

Poµské predpisy hovoria o aplikaèných údajoch z pomoci na nákup fiskálnej POSNET Thermal HD tlaèiarne. Táto pomoc je 90% z kúpnej ceny, ale nemô¾e prekroèi» 700 PLN. Zároveò, ak podnikateµ kúpi niekoµko zariadení, súèasný úver sa vypoèíta pre v¹etky z nich a nie pre ¹irokú verejnos». Ako to, ¾e úµava na nákup pokladne je zisková a umo¾òuje vám u¹etri» veµa peòazí.

Stojí za to vyu¾i» túto ponuku. K dispozícii sú napokon urèité pravidlá pre pou¾ívanie takejto zµavy. Boli zavedené v zákone o dani z tovaru a pomoci.Základnou hodnotou je potreba oznámi» daòovému úradu poèet registrov, ktoré sa majú prispôsobi» zaznamenávaniu prevádzky a vý¹ke splatnej dane. Okrem toho je tie¾ potrebné prida» adresu, na ktorej sa sumy pou¾ijú. Mali by sme sa domnieva», ¾e takáto ¾iados» by sa mala predlo¾i» pred zaèiatkom èerpania z pokladne.Ïal¹ou zásadou je potreba zachova» pridelené dátumy, do ktorých by daòovník mal in¹talova» a vyu¾íva» deklarované registraèné pokladnice.Okrem toho táto pokladòa musí spåòa» technické po¾iadavky, ktoré sú opísané v zákone o DPH. Ako a ma» ¹pecifické funkcie. Napríklad musí umo¾ni» bezpeèný tok informácií na externé médiá. Pokladnice sú technicky skontrolované pred vydaním ¾iadosti o úhradu za ich prijatie.Toto nové pravidlo sa vz»ahuje na osoby, ktoré boli ukonèené z titulu DPH. Takéto osoby, aby získali náhradu za nákup pokladnice, musia predlo¾i» samostatnú ¾iados» obsahujúcu podrobné informácie o daòovníkovi. Napríklad v takom projekte chcete nastavi» svoje meno a priezvisko, údaje o adrese, daòové identifikaèné èíslo (NIP, ako aj èíslo bankového úètu, na ktoré mô¾ete poctivo posla» refundáciu za nákup takejto pokladne. Termín na získanie takejto náhrady je 25 dní od dátumu nasledujúcej ¾iadosti daòového poplatníka.Struène povedané, stojí za zmienku vy¹¹ie uvedené zásady. Po ich uspokojenie by sa mal uzna» odpustenie nákupu pokladne.